free webpage hit counter
(031) 95011166 (031) 95011177 (031) 95011188 (031) 95011199

قیمت امروز میلگرد ذوب آهن اصفهان و تیکمه داش در بازار جهت خرید

قیمت میلگرد امروز اکثر کارخانه های میلگرد ایران و اصفهان را در بازرگانی آهن امروز در جداول زیر مشاهده نمایید و برای خرید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

   031-95011199  031-95011188  031-95011177  031-95011166 

داخلی:  100101102

تماس باکارشناس میلگرد: 09130664613

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 پنج شنبه 2 خرداد ماه 1398
قیمت میلگرد ذوب آهن
سایز
حالت
آنالیز
محل تحویل
کارخانه
واحد
قیمت (تومان)
قیمت میلگرد ذوب آهن
12
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
<تماس بگیرید
قیمت میلگرد ذوب آهن
14
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
5050
قیمت میلگرد ذوب آهن
16
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
5000
قیمت میلگرد ذوب آهن
18
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4900
قیمت میلگرد ذوب آهن
20
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4900
قیمت میلگرد ذوب آهن
22
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4900
قیمت میلگرد ذوب آهن
25
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4900
قیمت میلگرد ذوب آهن
28
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
<4850
قیمت میلگرد ذوب آهن
32
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4880

میلگرد کویر کاشان

🕓 آخرین بروزرسانی:چهارشنبه 1 خرداد ماه 1398
قیمت میلگرد کویر کاشان
سایزحالت آنالیزمحل تحویل کارخانهواحدقیمت (تومان)
قیمت میلگرد کویر کاشان
8شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 5250
قیمت میلگرد کویر کاشان10شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 5250
قیمت میلگرد کویر کاشان12شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 5200
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۴شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 5000
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۶شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 5000
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۸شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4950
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4950
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۲شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4950
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۵شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4950
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۸شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4950
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۰ شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4950
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۲شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4950
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۶شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 5200
قیمت میلگرد کویر کاشان
۴۰شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 5200

میلگرد آناهیتا گیلان

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 پنج شنبه 2 خرداد ماه 1398
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانسایزحالتآنالیز محل تحویل کارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۸شاخه آجدار A2کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 5200
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۰شاخه آجدار A2کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 5150
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۲شاخه آجدار A3 کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 5100
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۴ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 5100
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۶شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 5100
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۸شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 5100
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 5100
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۲ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 5100
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۵شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 5100
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۸شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 5100
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۳۲ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم
5100

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 چهارشنبه 1 خرداد ماه 1398
قیمت میلگرد نیشابورسایز حالت آنالیزمحل تحویل کارخانه واحد قیمت (تومان)
قیمت میلگرد نیشابور۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرمتماس با کارشناس
قیمت میلگرد نیشابور۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم4980
قیمت میلگرد نیشابور۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرمتماس با کارشناس
قیمت میلگرد نیشابور۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرمتماس با کارشناس
قیمت میلگرد نیشابور۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم4870
قیمت میلگرد نیشابور۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم4870
قیمت میلگرد نیشابور25شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم4870
قیمت میلگرد نیشابور28شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم4870
قیمت میلگرد نیشابور32شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم4980

میلگرد نیک صدرا طوس

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 پنج شنبه 2 خرداد ماه 1398
قیمت میلگرد نیک صدرا طوسسایز حالتآنالیزمحل تحویل کارخانه واحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم5000
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم4900
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۶شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم4900
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۸شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم4900
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم4900
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۲شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم4900
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم4900
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم4900
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم5000

میلگرد کاوه تیکمه داش

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 پنج شنبه 2 خرداد ماه 1398
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داشسایزحالت آنالیزمحل تحویل کارخانهواحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۸شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم5020
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۰شاخه آجدار A2کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4970
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۰ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم5070
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۲شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4970
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۴ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4920
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۶ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4920
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۸شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4920
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۰ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4920
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۲شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4920
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۵ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4920
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۸ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4920
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۳۲شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4920

میلگرد صبا فولاد زاگرس

🕓 آخرین بروزرسانی📅پنج شنبه 2 خرداد ماه 1398
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرسسایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس18 الی ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4900
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس۲۸ الی ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4920

میلگرد حسن رود (گیلان)

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 پنج شنبه 2 خرداد ماه 1398
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۸ شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 5200
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۰ شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 5080
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۲شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 5000
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۴شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 5000
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 5000
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 5000

میلگرد بردسیر کرمان

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 پنج شنبه 2 خرداد ماه 1398
قیمت میلگرد بردسیر کرمانسایزحالتآنالیزمحل تحویل کارخانه واحد وزنقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد بردسیر کرمان10شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.6005160
قیمت میلگرد بردسیر کرمان12شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 5120
قیمت میلگرد بردسیر کرمان14شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 14تماس با کارشناس
قیمت میلگرد بردسیر کرمان14شاخه آجدار A3کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 23تماس با کارشناس
قیمت میلگرد بردسیر کرمان16شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 تماس با کارشناس
قیمت میلگرد بردسیر کرمان25شاخه آجدار A3
کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم -4990

میلگرد سیرجان

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 پنج شنبه 2 خرداد ماه 1398
قیمت میلگرد سیرجانسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانهواحدوزن قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد سیرجان10شاخه آجدار A2 کارخانهسیرجانکیلوگرم۶.۸ الی ۷ 5110
قیمت میلگرد سیرجان12شاخه آجدار A2 کارخانهسیرجانکیلوگرم۹.۵ الی ۱۰ تماس بگیرید
قیمت میلگرد سیرجان14شاخه آجدار A2 کارخانهسیرجانکیلوگرم۱۳ الی ۱۳.۲ تماس بگیرید
قیمت میلگرد سیرجان16شاخه آجدار A2 کارخانهسیرجانکیلوگرم۱۷تماس بگیرید
قیمت میلگرد سیرجان18شاخه آجدار A2 کارخانهسیرجانکیلوگرم۲۱.۵ تماس بگیرید
قیمت میلگرد سیرجان20شاخه آجدار A2 کارخانهسیرجانکیلوگرم۲۷ تماس بگیرید
قیمت میلگرد سیرجان14شاخه آجدار A3 کارخانهسیرجانکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد سیرجان16شاخه آجدار A3 کارخانهسیرجانکیلوگرم4890

میلگرد ظفر بناب

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 پنج شنبه 2 خرداد ماه 1398
قیمت میلگرد ظفر بنابسایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد ظفر بناب۸ شاخه آجدار A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 5100
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 5050
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 5050
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 5000
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 5000
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 5000
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۰شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 5000
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۲شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 5000
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۵شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 5000

میلگرد ارگ تبریز

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 سه شنبه 31 اردیبهشت ماه 1398
قیمت میلگرد ارگ تبریزسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد ارگ تبریز16شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۳ 4750
قیمت میلگرد ارگ تبریز18شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۱۸ 4750
قیمت میلگرد ارگ تبریز20شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۹4750
قیمت میلگرد ارگ تبریز22شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۴4750
قیمت میلگرد ارگ تبریز25شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۴ الی ۴۵ 4750
قیمت میلگرد ارگ تبریز28شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۹ تماس با کارشناس

میلگرد سیادن ابهر

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 پنج شنبه 2 خرداد ماه 1398
قیمت میلگرد سیادن ابهرسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانهواحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد سیادن ابهر۸ شاخه آجدار A2 کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 5040
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۰شاخه آجدار A2کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4840
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۴شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4840
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۶شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4840
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۸شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4840
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4840
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۲ شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4840
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۵ شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4840

میلگرد شاهین بناب

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 پنج شنبه 2 خرداد ماه 1398
قیمت میلگرد شاهین بناب
سایز
سایز
کارخانه
قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد شاهین بناب
8
A2
شاهین بناب
5050
قیمت میلگرد شاهین بناب
10
A2
شاهین بناب
5000
قیمت میلگرد شاهین بناب
12
A3
شاهین بناب
5000
قیمت میلگرد شاهین بناب
14
A3
شاهین بناب
4950
قیمت میلگرد شاهین بناب
16
A3
شاهین بناب
4950
قیمت میلگرد شاهین بناب
18
A3
شاهین بناب
4950
قیمت میلگرد شاهین بناب
20
A3
شاهین بناب
4950
قیمت میلگرد شاهین بناب
22
A3
شاهین بناب
4950
قیمت میلگرد شاهین بناب
25
A3
شاهین بناب
4950
قیمت میلگرد شاهین بناب
28
A3
شاهین بناب
4950
قیمت میلگرد شاهین بناب
32
A3
شاهین بناب
4950

میلگرد بافق یزد

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 پنج شنبه 2 خرداد ماه 1398
قیمت میلگرد بافق یزد
سایز آنالیز کارخانه قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۰ A3 بافق یزد 5150
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۲ A3 بافق یزد 5000
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۴A3 بافق یزد 4900
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۶A3 بافق یزد 4900
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۸A3 بافق یزد 4850
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۰A3 بافق یزد 4850
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۲ A3 بافق یزد 4850
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۵ A3 بافق یزد 4850
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۸ A3 بافق یزد 4850
قیمت میلگرد بافق یزد
۳۲ A3 بافق یزد 4850

میلگرد روهینا دزفول

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 پنج شنبه 2 خرداد ماه 1398-ثابت
قیمت میلگرد روهینا دزفول
سایز آنالیز کارخانه قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۸ A3 روهینا دزفول 5250
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۰A3 روهینا دزفول تماس باکارشناس
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۲ A3 روهینا دزفول 5050
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۴A3 روهینا دزفول 4980
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۶A3 روهینا دزفول 4980
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۸A3 روهینا دزفول تماس با کارشناس
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۰A3 روهینا دزفول 4930
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۲A3 روهینا دزفول تماس با کارشناس
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۵ A3 روهینا دزفول 4930
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۳۲ A3 روهینا دزفول 4930

قیمت روز میلگرد

با توجه به نوسانات بازار در زمینه های دلار و فلزات قیمت روز میلگرد به صورت لحظه ای میباشد در این راستا بازرگانی آهن امروز با نازلترین قیمت روز میلگرد در خدمت مشتران گرامی میباشد . جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد کارشناسان فروش بازرگانی آهن امروز تماس حاصل فرمایید .

 

خرید میلگرد

خرید میلگرد با قیمت مناسب با توجه به نوسانات بازار در کشور و همچنین با وجود واسطه های فراوان و بدون صلاحیت در این عرصه باید با دقت تحقیق فراوان توسط مردم عزیزمان صورت گیرد خرید میلگرد توسط خریداران محترم این محصول در بازرگانی آهن امروز یکی از عواملی است که باعث خرسندی ما شده است لذا خرید میلگرد را از بازرگانی آهن امروز انجام دهید

 

قیمت میلگرد امروز

در بازار خرید و فروش میلگرد قیمت میلگرد امروز دچار نوسانات زیادی میباشد لذا در بازرگانی آهن امروز قیمت میلگرد امروز لحظه به لحظه در جداول سایت بازرگانی آهن امروز یه استحضار خریداران محترم میلگرد میرسد . قیمت میلگرد امروز بصورت بدون واسطه در این بازرگانی در اختیار خریداران محترم کشور عزیزمان جهت خرید ارائه میگردد .

 

قیمت میلگرد تیکمه داش

با توجه به ارتباط بدون واسطه ی بازرگانی آهن امروز با کارخانه ی تیکمه داش قیمت های میلگرد تیکمه داش در بازرگانی آهن امروز با نازلترین قیمت در دسترس خریدار عزیز جهت خرید  میباشد . قیمت میلگرد تیکمه داش را در جداول قیمت گذاری وب سایت میتوانید در جدول مخصوص قیمت میلگرد تیکمه داش مشاهده نمایید .

 

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

دربیشتر مواقع در بازار میلگرد ایران قیمت میلگر ایران قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان با توجه به کیفیت و مرغوبیت این محصول یکی از بالاترین قیمت ها را در مقایسه با قیمت میلگرد سایر کارخانه ها اختصاص میدهد . قیمت میلگرد ذوب اهن اصفهان را با پایین ترین قیمت در سایت بازرگانی آهن امروز میتوانید در قسمت مربوط به قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان مشاهده و خرید خود رابدون واسطه انجام دهید .

 

قیمت روز میلگرد در بازار امروز

درکشور عزیزمان قیمت روز میلگرد در بازار امروز آهن و فولاد به آیتمهای بسیاری از بین قیمت سنگ آهن ، قیمت ارز ، بازار عرضه و تقاضا بستگی دارد . قیمت روز میلگرد در چند سال گذشته در بازرگانی آهن امروز به عنوان یکی از بهترین مراجع قیمت گذاری در اختیار عموم قرار میگیرد قیمت روز میلگرد در بازار امروز جهت خرید دنبال کنید .بازرگانی آهن امروز توسط کارشناسان خبره خود در زمینه میلگرد و همچنین همکاری مستقیم با کارخانجات کشور یکی از مراجع قیمت میلگرد در بازار امروز می باشد از خریداران محترم سپاسگذاریم که قیمت میلگرد امروز در بازار را از سایت ما دنبال می نمایند

 

میلگرد چیست ؟

میلگرد یا به عبارتی آرماتور نوعی از مقاطع فولادی است که درون بتن جهت تکمیل مقاومت کششی آن استفاده میگردد . این مقطع فولادی بیشتر در موارد ساختمانی مورد استفاده میگردد و به این دلیل آن را در زمره ی آهن آلات ساختمانی قرار می‌‌دهند .

 

اشکال مورد استفاده  میلگرد :

میلگرد هم به صورت شاخه ای هم به صورت برش خورده جهت تقویت بتن ، در بتن قرار می‌گیرد ، و در مواردی نیز به صورت خاموت ( اشکال مربع و مستطیل ) جهت بستن دور آرماتور طولی‌ ، اصلی‌ و دور آرماتور اصلی‌ و هم چنین آرماتور‌های ستون قرار می‌گیرد .

 

میلگرد ذوب آهن اصفهان

در کشور ایران بیشترین تولید‌ میلگرد در کارخانه ذوب آهن اصفهان با در نظر گرفتن استاندارد روسی تولید میشود . قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان به عنوان پایه و اساس قیمت روز میلگرد در ایران در نظر گرفته میشود .

و سایر قیمت‌های میلگرد کارخانه‌های ایران نظیر قیمت میلگرد تیکمه داش و قیمت میلگرد ابر کوه یزد و همچنین قیمت میلگرد قائم اصفهان ، قیمت میلگرد زاگرس شهرکرد ، قیمت میلگرد بافق یزد ، قیمت میلگرد ابهر بر اساس این کارخانه قیمت گذاری میشوند.

میلگردی که در ایران تولید میگردد در سه دسته ی فولاد نوعA1وفولاد A2 وفولادA3میباشد.
فولاد نوع A1بدون آج میباشد ومقاومت تسلیم ان 2300 و مقاومت کششی آن 3800 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد.
فولاد نوع A2 اجدار می باشد مقاومت تسلیم آن3000 و مقاومت کششی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد
فولاد نوع A3 نیز آجدار بوده و مقاومت تسلیم آن 4000 و مقاومت کششی آن 6000
کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد
قیمت میلگرد امروز در هر روز بر اساس قطر آن که حداکثر 46 میلی متر می باشد روزانه و در مواقعی ساعتی متغیر خواهد بود
قیمت آهن و میلگرد به علت قرارگیری در لیست کالاهای بورس هم اکنون در دوشنبه هر هفته بر اساس مواد خام در بورس قیمت گذاری میگردد .

سه نوع میلگرد موجود:

میلگرد ساده: سطح صاف با مقاومت کششی و فشاری 23 کیلوگرم بر متر مربع می باشد
میلگرد آ جدار: سطح آجدار با مقاومت کششی و فشاری 32 کیلوگرم بر متر مربع می باشد
میلگرد آجدار پیچیده: تنها خصوصیت این میلگرد مقاومت کششی و فشاری بالای آن می باشد
میلگردها با قطر پایین ما بین 6 تا 10 میلی متر هم به صورت شاخه و هم به صورت کلاف یا قرقره قابل تهیه می باشد که وزن این کلاف ها بین 500 تا 1500 کیلوگرم است.
مفتول: به میلگردهای کمتر از 6 میلی متر در بازار مفتول گفته میشود

قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت میلگرد در بازار امروز

قیمت میلگرد در بازار امروز

خرید میلگرد

خرید میلگرد

قیمت آهن و میلگرد

قیمت آهن و میلگرد

قیمت روز میلگرد

قیمت روز میلگرد

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد امروز