قیمت امروز میلگرد ذوب آهن اصفهان 

قیمت میلگرد اکثر کارخانه های میلگرد ایران را در بازرگانی آهن امروز در جداول زیر مشاهده نمایید

و برای خرید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

   031-95011199  031-95011188  031-95011177  031-95011166 

داخلی:  100101102

تماس باکارشناس میلگرد: 09130664613

میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت (تومان)
میلگرد ذوب آهن 12 شاخه آجدار A3 کارخانه آهن امروز کیلوگرم 10980
میلگرد ذوب آهن 14 شاخه آجدار A3 کارخانه آهن امروز کیلوگرم 10930
میلگرد ذوب آهن 16 شاخه آجدار A3 کارخانه آهن امروز کیلوگرم 10830
میلگرد ذوب آهن 18 شاخه آجدار A3 کارخانه آهن امروز کیلوگرم 10480
میلگرد ذوب آهن 20 شاخه آجدار A3 کارخانه آهن امروز کیلوگرم 10480
میلگرد ذوب آهن 22 شاخه آجدار A3 کارخانه آهن امروز کیلوگرم 10480
میلگرد ذوب آهن 25 شاخه آجدار A3 کارخانه آهن امروز کیلوگرم 10480
میلگرد ذوب آهن 28 شاخه آجدار A3 کارخانه آهن امروز کیلوگرم 10480
میلگرد ذوب آهن 32 شاخه آجدار A3 کارخانه آهن امروز کیلوگرم 10480

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 100- 101-102

میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت (تومان)
میلگرد کویر کاشان 8 شاخه آجدار A3 کویر کاشان کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد کویر کاشان 10 شاخه آجدار A3 کویر کاشان کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد کویر کاشان 12 شاخه آجدار A3 کویر کاشان کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد کویر کاشان 14 شاخه آجدار A3 کویر کاشان کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد کویر کاشان 16 شاخه آجدار A3 کویر کاشان کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد کویر کاشان 18 شاخه آجدار A3 کویر کاشان کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد کویر کاشان 20 شاخه آجدار A3 کویر کاشان کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد کویر کاشان 22 شاخه آجدار A3 کویر کاشان کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد کویر کاشان 25 شاخه آجدار A3 کویر کاشان کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد کویر کاشان 28 شاخه آجدار A3 کویر کاشان کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد کویر کاشان 30 شاخه آجدار A3 کویر کاشان کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد کویر کاشان 32 شاخه آجدار A3 کویر کاشان کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد کویر کاشان 36 شاخه آجدار A3 کویر کاشان کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد کویر کاشان 40 شاخه آجدار A3 کویر کاشان کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 100- 101-102

میلگرد آناهیتا گیلان

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
یک سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت (تومان)
میلگرد آناهیتا گیلان 8 شاخه آجدار A2 آناهیتا گیلان کارخانه کیلوگرم 10900
میلگرد آناهیتا گیلان 10 شاخه آجدار A2 آناهیتا گیلان کارخانه کیلوگرم 10800
میلگرد آناهیتا گیلان 12 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان کارخانه کیلوگرم 10600
میلگرد آناهیتا گیلان 14 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان کارخانه کیلوگرم 10600
میلگرد آناهیتا گیلان 16 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان کارخانه کیلوگرم 10600
میلگرد آناهیتا گیلان 18 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان کارخانه کیلوگرم 10600
میلگرد آناهیتا گیلان 20 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان کارخانه کیلوگرم 10600
میلگرد آناهیتا گیلان 22 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان کارخانه کیلوگرم 10600
میلگرد آناهیتا گیلان 25 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان کارخانه کیلوگرم 10600
میلگرد آناهیتا گیلان 28 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان کارخانه کیلوگرم 10600
میلگرد آناهیتا گیلان 32 شاخه آجدار A3 آناهیتا گیلان کارخانه کیلوگرم 10600

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 100- 101-102

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت (تومان)
میلگرد نیشابور 10 شاخه آجدار A3 نیشابور کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد نیشابور 12 شاخه آجدار A3 نیشابور کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد نیشابور 14 شاخه آجدار A3 نیشابور کارخانه کیلوگرم 10330
میلگرد نیشابور 16 شاخه آجدار A3 نیشابور کارخانه کیلوگرم 10330
میلگرد نیشابور 18 شاخه آجدار A3 نیشابور کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد نیشابور 20 شاخه آجدار A3 نیشابور کارخانه کیلوگرم 10330
میلگرد نیشابور 25 شاخه آجدار A3 نیشابور کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد نیشابور 28 شاخه آجدار A3 نیشابور کارخانه کیلوگرم 10330
میلگرد نیشابور 32 شاخه آجدار A3 نیشابور کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 100- 101-102

میلگرد کاوه تیکمه داش

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت (تومان)
میلگرد کاوه تیکمه داش 8 شاخه آجدار A2 کاوه تیکمه داش کارخانه کیلوگرم 10650
میلگرد کاوه تیکمه داش 10 شاخه آجدار A2 کاوه تیکمه داش کارخانه کیلوگرم 10550
میلگرد کاوه تیکمه داش 10 شاخه آجدار A3 کاوه تیکمه داش کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد کاوه تیکمه داش 12 شاخه آجدار A3 کاوه تیکمه داش کارخانه کیلوگرم 10550
میلگرد کاوه تیکمه داش 14 شاخه آجدار A3 کاوه تیکمه داش کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد کاوه تیکمه داش 16 شاخه آجدار A3 کاوه تیکمه داش کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد کاوه تیکمه داش 18 شاخه آجدار A3 کاوه تیکمه داش کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد کاوه تیکمه داش 20 شاخه آجدار A3 کاوه تیکمه داش کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد کاوه تیکمه داش 22 شاخه آجدار A3 کاوه تیکمه داش کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد کاوه تیکمه داش 25 شاخه آجدار A3 کاوه تیکمه داش کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد کاوه تیکمه داش 28 شاخه آجدار A3 کاوه تیکمه داش کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد کاوه تیکمه داش 32 شاخه آجدار A3 کاوه تیکمه داش کارخانه کیلوگرم 10450

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 100- 101-102

میلگرد صبا فولاد زاگرس

آخرین بروزرسانی:شنبه 21 تیر ماه 1399
سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت (تومان)
میلگرد صبا فولاد زاگرس 18 الی ۲۵ شاخه آجدار A3 صبا فولاد زاگرس کارخانه کیلوگرم 10080
میلگرد صبا فولاد زاگرس ۲۸ الی ۳۲ شاخه آجدار A3 صبا فولاد زاگرس کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 100- 101-102

میلگرد بردسیر کرمان

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
آخرین بروزرسانی:دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 1399 سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل وزن واحد قیمت (تومان)
میلگرد بردسیر کرمان 10 شاخه آجدار A2 بردسیر کرمان کارخانه 7.600 کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد بردسیر کرمان 12 شاخه آجدار A2 بردسیر کرمان کارخانه 10 کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد بردسیر کرمان 14 شاخه آجدار A2 بردسیر کرمان کارخانه 14 کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد بردسیر کرمان 14 شاخه آجدار A3 بردسیر کرمان کارخانه 23 کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد بردسیر کرمان 16 شاخه آجدار A2 بردسیر کرمان کارخانه 18 کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد بردسیر کرمان 25 شاخه آجدار A3 بردسیر کرمان کارخانه - کیلوگرم تماس باکارشناس

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 100- 101-102

میلگرد سیرجان

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل وزن واحد قیمت (تومان)
میلگرد سیرجان 10 شاخه آجدار A2 سیرجان کارخانه ۶.۸ الی ۷ کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد سیرجان 12 شاخه آجدار A2 سیرجان کارخانه ۹.۵ الی ۱۰ کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد سیرجان 14 شاخه آجدار A2 سیرجان کارخانه ۱۳ الی ۱۳.۲ کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد سیرجان 16 شاخه آجدار A2 سیرجان کارخانه ۱۷ کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد سیرجان 15 شاخه آجدار A2 سیرجان کارخانه ۲۱.۵ کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد سیرجان 20 شاخه آجدار A2 سیرجان کارخانه ۲۷ کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد سیرجان 14 شاخه آجدار A3 سیرجان کارخانه - کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد سیرجان 16 شاخه آجدار A3 سیرجان کارخانه - کیلوگرم تماس باکارشناس

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 100- 101-102

میلگرد ظفر بناب

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت (تومان)
میلگرد ظفر بناب 8 شاخه آجدار A2 ظفر بناب کارخانه کیلوگرم 10550
میلگرد ظفر بناب 10 شاخه آجدار A2 ظفر بناب کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد ظفر بناب 12 شاخه آجدار A3 ظفر بناب کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد ظفر بناب 14 شاخه آجدار A3 ظفر بناب کارخانه کیلوگرم 10300
میلگرد ظفر بناب 16 شاخه آجدار A3 ظفر بناب کارخانه کیلوگرم 10300
میلگرد ظفر بناب 18 شاخه آجدار A3 ظفر بناب کارخانه کیلوگرم 10300
میلگرد ظفر بناب 20 شاخه آجدار A3 ظفر بناب کارخانه کیلوگرم 10300
میلگرد ظفر بناب 22 شاخه آجدار A3 ظفر بناب کارخانه کیلوگرم 10300
میلگرد ظفر بناب 25 شاخه آجدار A3 ظفر بناب کارخانه کیلوگرم 10300
میلگرد ظفر بناب 28 شاخه آجدار A3 ظفر بناب کارخانه کیلوگرم 10300
میلگرد ظفر بناب 32 شاخه آجدار A3 ظفر بناب کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 100- 101 – 102

میلگرد ارگ تبریز

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل وزن واحد قیمت (تومان)
میلگرد ارگ تبریز 10 شاخه آجدار A3 ارگ تبریز کارخانه ۲۳ کیلوگرم 10460
میلگرد ارگ تبریز 12 شاخه آجدار A3 ارگ تبریز کارخانه ۲۳ کیلوگرم 10360
میلگرد ارگ تبریز 14 شاخه آجدار A3 ارگ تبریز کارخانه ۲۳ کیلوگرم 10310
میلگرد ارگ تبریز 16 شاخه آجدار A3 ارگ تبریز کارخانه ۲۳ کیلوگرم 10310
میلگرد ارگ تبریز 18 شاخه آجدار A3 ارگ تبریز کارخانه 18 کیلوگرم 10310
میلگرد ارگ تبریز 20 شاخه آجدار A3 ارگ تبریز کارخانه 29 کیلوگرم 10310
میلگرد ارگ تبریز 22 شاخه آجدار A3 ارگ تبریز کارخانه 34 کیلوگرم 10310
میلگرد ارگ تبریز 25 شاخه آجدار A3 ارگ تبریز کارخانه ۴۴ الی ۴۵ کیلوگرم 10310
میلگرد ارگ تبریز 28 شاخه آجدار A3 ارگ تبریز کارخانه 49 کیلوگرم 10310

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 100 – 101 – 102

میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
آخرین بروزرسانی:چهارشنبه 11 تیر ماه 1399 سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت (تومان)
میلگرد سیادن ابهر 8 شاخه آجدار A2 سیادن ابهر کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد سیادن ابهر 10 شاخه آجدار A2 سیادن ابهر کارخانه کیلوگرم 10360
میلگرد سیادن ابهر 14 شاخه آجدار A3 سیادن ابهر کارخانه کیلوگرم 10210
میلگرد سیادن ابهر 16 شاخه آجدار A3 سیادن ابهر کارخانه کیلوگرم 10210
میلگرد سیادن ابهر 18 شاخه آجدار A3 سیادن ابهر کارخانه کیلوگرم 10210
میلگرد سیادن ابهر 20 شاخه آجدار A3 سیادن ابهر کارخانه کیلوگرم 10210
میلگرد سیادن ابهر 22 شاخه آجدار A3 سیادن ابهر کارخانه کیلوگرم 10210
میلگرد سیادن ابهر 25 شاخه آجدار A3 سیادن ابهر کارخانه کیلوگرم 10210

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 100 – 101 – 102

میلگرد شاهین بناب

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت (تومان)
میلگرد شاهین بناب 8 شاخه آجدار A2 شاهین بناب کارخانه کیلوگرم 10700
میلگرد شاهین بناب 10 شاخه آجدار A2 شاهین بناب کارخانه کیلوگرم 10600
میلگرد شاهین بناب 12 شاخه آجدار A3 شاهین بناب کارخانه کیلوگرم 10600
میلگرد شاهین بناب 14 شاخه آجدار A3 شاهین بناب کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد شاهین بناب 16 شاخه آجدار A3 شاهین بناب کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد شاهین بناب 18 شاخه آجدار A3 شاهین بناب کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد شاهین بناب 20 شاخه آجدار A3 شاهین بناب کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد شاهین بناب 22 شاخه آجدار A3 شاهین بناب کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد شاهین بناب 25 شاخه آجدار A3 شاهین بناب کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد شاهین بناب 28 شاخه آجدار A3 شاهین بناب کارخانه کیلوگرم 10450
میلگرد شاهین بناب 32 شاخه آجدار A3 شاهین بناب کارخانه کیلوگرم 10450

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 100 – 101 – 102

میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
آخرین بروزرسانی:چهارشنبه 11 تیر ماه 1399 سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت (تومان)
میلگرد بافق یزد 10 شاخه آجدار A3 بافق یزد کارخانه کیلوگرم 10920
میلگرد بافق یزد 12 شاخه آجدار A3 بافق یزد کارخانه کیلوگرم 10550
میلگرد بافق یزد 14 شاخه آجدار A3 بافق یزد کارخانه کیلوگرم 10390
میلگرد بافق یزد 16 شاخه آجدار A3 بافق یزد کارخانه کیلوگرم 10390
میلگرد بافق یزد 18 شاخه آجدار A3 بافق یزد کارخانه کیلوگرم 10270
میلگرد بافق یزد 20 شاخه آجدار A3 بافق یزد کارخانه کیلوگرم 10270
میلگرد بافق یزد 22 شاخه آجدار A3 بافق یزد کارخانه کیلوگرم 10270
میلگرد بافق یزد 25 شاخه آجدار A3 بافق یزد کارخانه کیلوگرم 10270
میلگرد بافق یزد 28 شاخه آجدار A3 بافق یزد کارخانه کیلوگرم 10270
میلگرد بافق یزد 32 شاخه آجدار A3 بافق یزد کارخانه کیلوگرم 10270

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 100 – 101 – 102

میلگرد روهینا دزفول

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
سایز حالت آنالیز کارخانه محل تحویل واحد قیمت (تومان)
میلگرد روهینا دزفول 8 شاخه آجدار A3 روهینا دزفول کارخانه کیلوگرم 10800
میلگرد روهینا دزفول 10 شاخه آجدار A3 روهینا دزفول کارخانه کیلوگرم 10700
میلگرد روهینا دزفول 12 شاخه آجدار A3 روهینا دزفول کارخانه کیلوگرم 10500
میلگرد روهینا دزفول 14 شاخه آجدار A3 روهینا دزفول کارخانه کیلوگرم 10400
میلگرد روهینا دزفول 16 شاخه آجدار A3 روهینا دزفول کارخانه کیلوگرم 10400
میلگرد روهینا دزفول 18 شاخه آجدار A3 روهینا دزفول کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد روهینا دزفول 20 شاخه آجدار A3 روهینا دزفول کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد روهینا دزفول 22 شاخه آجدار A3 روهینا دزفول کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد روهینا دزفول 25 شاخه آجدار A3 روهینا دزفول کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
میلگرد روهینا دزفول 32 شاخه آجدار A3 روهینا دزفول کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 100 – 101 – 102

قیمت روز میلگرد

با توجه به نوسانات بازار در زمینه های دلار و فلزات قیمت روز میلگرد به صورت لحظه ای میباشد در این راستا بازرگانی آهن امروز با نازلترین قیمت روز میلگرد در خدمت مشتران گرامی میباشد . جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد کارشناسان فروش بازرگانی آهن امروز تماس حاصل فرمایید .

 

خرید میلگرد

خرید میلگرد با قیمت مناسب با توجه به نوسانات بازار در کشور و همچنین با وجود واسطه های فراوان و بدون صلاحیت در این عرصه باید با دقت تحقیق فراوان توسط مردم عزیزمان صورت گیرد خرید میلگرد توسط خریداران محترم این محصول در بازرگانی آهن امروز یکی از عواملی است که باعث خرسندی ما شده است لذا خرید میلگرد را از بازرگانی آهن امروز انجام دهید

 

قیمت میلگرد امروز

در بازار خرید و فروش میلگرد قیمت میلگرد امروز دچار نوسانات زیادی میباشد لذا در بازرگانی آهن امروز قیمت میلگرد امروز لحظه به لحظه در جداول سایت بازرگانی آهن امروز یه استحضار خریداران محترم میلگرد میرسد . قیمت میلگرد امروز بصورت بدون واسطه در این بازرگانی در اختیار خریداران محترم کشور عزیزمان جهت خرید ارائه میگردد .

 

قیمت میلگرد تیکمه داش

با توجه به ارتباط بدون واسطه ی بازرگانی آهن امروز با کارخانه ی تیکمه داش قیمت های میلگرد تیکمه داش در بازرگانی آهن امروز با نازلترین قیمت در دسترس خریدار عزیز جهت خرید  میباشد . قیمت میلگرد تیکمه داش را در جداول قیمت گذاری وب سایت میتوانید در جدول مخصوص قیمت میلگرد تیکمه داش مشاهده نمایید .

 

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

دربیشتر مواقع در بازار میلگرد ایران قیمت میلگر ایران قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان با توجه به کیفیت و مرغوبیت این محصول یکی از بالاترین قیمت ها را در مقایسه با قیمت میلگرد سایر کارخانه ها اختصاص میدهد . قیمت میلگرد ذوب اهن اصفهان را با پایین ترین قیمت در سایت بازرگانی آهن امروز میتوانید در قسمت مربوط به قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان مشاهده و خرید خود رابدون واسطه انجام دهید .

 

قیمت روز میلگرد در بازار امروز

درکشور عزیزمان قیمت روز میلگرد در بازار امروز آهن و فولاد به آیتمهای بسیاری از بین قیمت سنگ آهن ، قیمت ارز ، بازار عرضه و تقاضا بستگی دارد . قیمت روز میلگرد در چند سال گذشته در بازرگانی آهن امروز به عنوان یکی از بهترین مراجع قیمت گذاری در اختیار عموم قرار میگیرد قیمت روز میلگرد در بازار امروز جهت خرید دنبال کنید .بازرگانی آهن امروز توسط کارشناسان خبره خود در زمینه میلگرد و همچنین همکاری مستقیم با کارخانجات کشور یکی از مراجع قیمت میلگرد در بازار امروز می باشد از خریداران محترم سپاسگذاریم که قیمت میلگرد امروز در بازار را از سایت ما دنبال می نمایند

 

میلگرد چیست ؟

میلگرد یا به عبارتی آرماتور نوعی از مقاطع فولادی است که درون بتن جهت تکمیل مقاومت کششی آن استفاده میگردد . این مقطع فولادی بیشتر در موارد ساختمانی مورد استفاده میگردد و به این دلیل آن را در زمره ی آهن آلات ساختمانی قرار می‌‌دهند .

 

اشکال مورد استفاده  میلگرد :

میلگرد هم به صورت شاخه ای هم به صورت برش خورده جهت تقویت بتن ، در بتن قرار می‌گیرد ، و در مواردی نیز به صورت خاموت ( اشکال مربع و مستطیل ) جهت بستن دور آرماتور طولی‌ ، اصلی‌ و دور آرماتور اصلی‌ و هم چنین آرماتور‌های ستون قرار می‌گیرد .

 

میلگرد ذوب آهن اصفهان

در کشور ایران بیشترین تولید‌ میلگرد در کارخانه ذوب آهن اصفهان با در نظر گرفتن استاندارد روسی تولید میشود . قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان به عنوان پایه و اساس قیمت روز میلگرد در ایران در نظر گرفته میشود .

و سایر قیمت‌های میلگرد کارخانه‌های ایران نظیر قیمت میلگرد تیکمه داش و قیمت میلگرد ابر کوه یزد و همچنین قیمت میلگرد قائم اصفهان ، قیمت میلگرد زاگرس شهرکرد ، قیمت میلگرد بافق یزد ، قیمت میلگرد ابهر بر اساس این کارخانه قیمت گذاری میشوند.

میلگردی که در ایران تولید میگردد در سه دسته ی فولاد نوعA1وفولاد A2 وفولادA3میباشد.
فولاد نوع A1بدون آج میباشد ومقاومت تسلیم ان 2300 و مقاومت کششی آن 3800 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد.
فولاد نوع A2 اجدار می باشد مقاومت تسلیم آن3000 و مقاومت کششی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد
فولاد نوع A3 نیز آجدار بوده و مقاومت تسلیم آن 4000 و مقاومت کششی آن 6000
کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد
قیمت میلگرد امروز در هر روز بر اساس قطر آن که حداکثر 46 میلی متر می باشد روزانه و در مواقعی ساعتی متغیر خواهد بود
قیمت آهن و میلگرد به علت قرارگیری در لیست کالاهای بورس هم اکنون در دوشنبه هر هفته بر اساس مواد خام در بورس قیمت گذاری میگردد .

سه نوع میلگرد موجود:

میلگرد ساده: سطح صاف با مقاومت کششی و فشاری 23 کیلوگرم بر متر مربع می باشد
میلگرد آ جدار: سطح آجدار با مقاومت کششی و فشاری 32 کیلوگرم بر متر مربع می باشد
میلگرد آجدار پیچیده: تنها خصوصیت این میلگرد مقاومت کششی و فشاری بالای آن می باشد
میلگردها با قطر پایین ما بین 6 تا 10 میلی متر هم به صورت شاخه و هم به صورت کلاف یا قرقره قابل تهیه می باشد که وزن این کلاف ها بین 500 تا 1500 کیلوگرم است.
مفتول: به میلگردهای کمتر از 6 میلی متر در بازار مفتول گفته میشود

قیمت میلگرد اصفهان

اصفهان در تولید میلگرد یکی از قدرت های کشور می باشد لذا قیمت میلگرد اصفهان  قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان می باشد قیمت میلگرد اصفهان نسبت به سایر شهر ها بالاتر می باشد ولی از سوی مشتریان محترم قیمت میلگرد اصفهان هرچه بالاست و بیشترین مصرف را در کشور دارد قیمت میلگرد بافق در استان یزد کارخانه میلگرد بافق بیشترین مصرف را دارد قیمت میلگرد بافق روزانه به روز رسانی می شود و مشتریان عزیز قیمت میلگرد بافق را در جدول مخصوص قیمت میلگرد بافق می‌توانند دنبال کنند .

 

فروش میلگرد

در بازرگانی آهن امروز فروش میلگرد بیشترین حجم فروش تا نسبت به سایر مقاطع دارد فروش میلگرد یکی از سخت ترین مقاطع در بحث فروش مقاطع فولادی می باشد و آن به دلیل سرعت بالای فروش با توجه به کم بودن زمان مشتریان جهت معامله این محصول است قیمت میلگرد ابهر در استان آذربایجان شرقی تولید میلگرد ابهر حائز اهمیت است ولی قیمت میلگرد ابهر توسط سایر هموطنان نیز تعقیب و بعضا خرید می گردد قیمت میلگرد ابهر درب کارخانه و در انبار در دسترس مشتریان عزیز جهت خرید می باشد .

 

قیمت میلگرد ابرکوه

استان یزد با کارخانه‌های میلگرد ابرکوه و بافت یکی از غرفه‌های کشور در این محصول می باشد میلگرد ابرکوه به صورت لحظه‌ای پیگیری و در جدول مخصوص قیمت میلگرد ابرکوه درج می گردد قیمت میلگرد ابرکوه نسبت به سایر کارخانه‌ها مناسب جهت خرید می باشد .

 

قیمت میلگرد قائم

مشتریان عزیز در صورت احتیاج به قیمت میلگرد قائم می‌توانند در جداول مخصوص قیمت میلگرد قائم آن را دنبال کنم قیمت میلگرد قائم با بارگیری در کارخانه و انبار در دسترس مشتریان عزیز است .

 

قیمت میلگرد کویر

در بازرگانی آهن امروز قیمت میلگرد کویر با بارگیری در کارخانه و قیمت میلگرد کویر با بارگیری از انبار آهن امروز جهت رویت و خرید قابل رویت توسط مشتریان می باشد قیمت میلگرد کویر نسبت به سایر کارخانه بالا بوده و آن به دلیل کیفیت بالای آن است قیمت نبشی شکفته یکی از مهمترین کارخانه های نبشی در ایران نبشی شکفته مشهد می باشد قیمت نبشی شکفته مشهد نسبت به قیمت نبشی سایر کارخانه ها بالاتر می باشد ولی بسیار پرفروش است به همین دلیل قیمت نبشی شکفته مشهد درجه اول قیمت گذاری هر روز به روز رسانی میگردد .

قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت میلگرد در بازار امروز

قیمت میلگرد در بازار امروز

خرید میلگرد

خرید میلگرد

قیمت آهن و میلگرد

قیمت آهن و میلگرد

قیمت روز میلگرد

قیمت روز میلگرد

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد امروز