(031) 95011166 (031) 95011177

  (031) 95011188 (031) 95011199

قیمت امروز میلگرد ذوب آهن اصفهان و تیکمه داش در بازار جهت خرید

قیمت میلگرد امروز اکثر کارخانه های ملیگرد ایران و اصفهان را در بازرگانی آهن امروز در جداول زیر مشاهده نمایید و برای خرید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

تماس با کارشناسان ( 09130664613 خانم بهارلــو )

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد ذوب آهن
سایز
حالت
آنالیز
محل تحویل
کارخانه
واحد
قیمت (تومان)
قیمت میلگرد ذوب آهن
32
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
34300
قیمت میلگرد ذوب آهن
12
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
37600
قیمت میلگرد ذوب آهن
14
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
37600
قیمت میلگرد ذوب آهن
16
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
37600
قیمت میلگرد ذوب آهن
18
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
35100
قیمت میلگرد ذوب آهن
20
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
35100
قیمت میلگرد ذوب آهن
22
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
34600
قیمت میلگرد ذوب آهن
25
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
34600
قیمت میلگرد ذوب آهن
28
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
34300

میلگرد کویر کاشان

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد کویر کاشان
سایزحالت آنالیزمحل تحویل کارخانهواحدقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد کویر کاشان
8شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 36,700
قیمت میلگرد کویر کاشان10شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 36,700
قیمت میلگرد کویر کاشان12شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 36,200
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۴شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 35,700
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۶شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 35,700
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۸شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 34,700
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 34,700
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۲شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 34,700
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۵شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 34,700
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۸شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 34,700
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۰ شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 34,700
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۲شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 34,700
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۶شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 34,700
قیمت میلگرد کویر کاشان
۴۰شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم -

میلگرد قزوین

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد قزوینسایزحالتآنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد قزوین۸شاخه آجدار A2کارخانهقزوینکیلوگرم34,100
قیمت میلگرد قزوین۱۰شاخه آجدار A2کارخانهقزوینکیلوگرم34,100
قیمت میلگرد قزوین۱۲شاخه آجدار A2کارخانهقزوینکیلوگرم34,100

میلگرد پارس آرمان

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد پارس آرمانسایزحالتآنالیزمحل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد پارس آرمان8 شاخه آجدار A2کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 28,550
قیمت میلگرد پارس آرمان۱۰شاخه آجدار A2کارخانه پارس آرمان کیلوگرم -

میلگرد آناهیتا گیلان

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد آناهیتا گیلانسایزحالتآنالیز محل تحویل کارخانهواحدقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۸شاخه آجدار A2کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 36100
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۰شاخه آجدار A2کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 35800
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۲شاخه آجدار A3 کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 35500
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۴ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 35500
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۶شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 35500
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۸شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 35500
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 35500
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۲ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 35500
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۵شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 35500
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۸شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 35500
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۳۲ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم
35500

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد نیشابورسایز حالت آنالیزمحل تحویل کارخانه واحد قیمت (تومان)
قیمت میلگرد نیشابور۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم36200
قیمت میلگرد نیشابور۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم35650
قیمت میلگرد نیشابور۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم35100
قیمت میلگرد نیشابور۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم35100
قیمت میلگرد نیشابور۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم35100
قیمت میلگرد نیشابور۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم35100
قیمت میلگرد نیشابور۲۲شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم35100
قیمت میلگرد نیشابور25شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم35100
قیمت میلگرد نیشابور32شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم351000

میلگرد نیک صدرا طوس

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد نیک صدرا طوسسایز حالتآنالیزمحل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم-
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم34,500
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۶شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم34,500
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۸شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم-
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم-
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۲شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم-
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم-
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم-
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم-

میلگرد کاوه تیکمه داش

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داشسایزحالت آنالیزمحل تحویل کارخانهواحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۸شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم35,200
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۰شاخه آجدار A2کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم35,000
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۰ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم-
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۲شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم-
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۴ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم34,700
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۶ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم34,700
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۸شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم34,700
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۰ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم34,700
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۲شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم34,700
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۵ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم34,700
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۸ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم34,700
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۳۲شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم34,700

میلگرد آریا ذوب

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد آریا ذوبسایز حالت آنالیزمحل تحویل کارخانهواحد قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد آریا ذوب12شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 26,000
قیمت میلگرد آریا ذوب14شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 26,000

میلگرد صبا فولاد زاگرس

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرسسایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس18 الی ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 27,000
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس۲۸ الی ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 27,200

میلگرد حسن رود (گیلان)

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحدقیمت ( ریال )
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۸ شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 35,000
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۰ شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 34,500
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۲شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 33,600
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۴شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 33,600
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 33,600
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 33,600

میلگرد بردسیر کرمان

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد بردسیر کرمانسایزحالتآنالیزمحل تحویل کارخانه واحد وزنقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۰ شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.60034,200
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۲ شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 33,700
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۴ شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 1433,500
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۴ شاخه آجدار A3کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 2333,500
قیمت میلگرد بردسیر کرمان16شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 -
قیمت میلگرد بردسیر کرمان25شاخه آجدار A3کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم --

میلگرد شاهرود

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد شاهرودسایزحالتآنالیز محل تحویل کارخانهواحدقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد شاهرود10شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم -
قیمت میلگرد شاهرود14شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 33,300
قیمت میلگرد شاهرود16شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 33,300
قیمت میلگرد شاهرود18شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 33,300
قیمت میلگرد شاهرود20شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 33,300
قیمت میلگرد شاهرود22شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 33,300
قیمت میلگرد شاهرود25شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 33,300

میلگرد درپاد تبریز

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد درپاد تبریزسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانه واحدقیمت (تومان)
قیمت میلگرد درپاد تبریز۸شاخه آجدار A2 کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم 35,100
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم 34,900
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۲ شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم 34,900
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۴شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم 34,500
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۶شاخه آجدار A2کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم 34,500
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۸شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم 34,500
قیمت میلگرد درپاد تبریز۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم 34,500
قیمت میلگرد درپاد تبریز۲۲ شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم 34,500
قیمت میلگرد درپاد تبریز۲۵ شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم 34,500

میلگرد پرشین فولاد

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد پرشین فولادسایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانهواحدقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 34,900
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 34,900
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 33,500
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۸شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 33,500
قیمت میلگرد پرشین فولاد۲۰شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 33,500
قیمت میلگرد پرشین فولاد۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 33,500
قیمت میلگرد پرشین فولاد۲۵شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 33,500

میلگرد سیرجان

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد سیرجانسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانهواحدوزن قیمت (تومان)
قیمت میلگرد سیرجان۱۰شاخه آجدار A2 کارخانهسیرجانکیلوگرم۶.۸ الی ۷ -
قیمت میلگرد سیرجان۱۲ شاخه آجدار A2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۹.۵ الی ۱۰ -
قیمت میلگرد سیرجان۱۴شاخه آجدار A2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۱۳ الی ۱۳.۲ -
قیمت میلگرد سیرجان۱۶ شاخه آجدار A2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۱۷-
قیمت میلگرد سیرجان۱۸ شاخه آجدار A2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۲۱.۵ -
قیمت میلگرد سیرجان۲۰ شاخه آجدار A2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۲۷ -
قیمت میلگرد سیرجان۲۲ شاخه آجدار A2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم-
قیمت میلگرد سیرجان۲۵ شاخه آجدار A2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم-

میلگرد ظفر بناب

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد ظفر بنابسایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحدقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد ظفر بناب۸ شاخه آجدار A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 33,500
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 33,300
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 32,800
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 32,800
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 32,800
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 32,800
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۰شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 32,800
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۲شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 32,800
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۵شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 32,800

میلگرد ارگ تبریز

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد ارگ تبریزسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد ارگ تبریز16شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۳ 32,750
قیمت میلگرد ارگ تبریز18شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۱۸ 32,750
قیمت میلگرد ارگ تبریز20شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۹32,750
قیمت میلگرد ارگ تبریز22شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۴32,750
قیمت میلگرد ارگ تبریز25شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۴ الی ۴۵ -
قیمت میلگرد ارگ تبریز28شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۹ -

میلگرد سیادن ابهر

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد سیادن ابهرسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانهواحد قیمت ( تومان)
قیمت میلگرد سیادن ابهر۸ شاخه آجدار A2 کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 35,300
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۰شاخه آجدار A2کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 32,700
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۴شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 32,700
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۶شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 32,700
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۸شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 32,700
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 32,700
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۲ شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 32,700
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۵ شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 32,700

میلگرد شاهین بناب

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد شاهین بناب
سایز
سایز
کارخانه
قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد شاهین بناب
8
A2
شاهین بناب
31,300
قیمت میلگرد شاهین بناب
10
A2
شاهین بناب
31,000
قیمت میلگرد شاهین بناب
12
A3
شاهین بناب
31,000
قیمت میلگرد شاهین بناب
14
A3
شاهین بناب
30,600
قیمت میلگرد شاهین بناب
16
A3
شاهین بناب
30,600
قیمت میلگرد شاهین بناب
32
A3
شاهین بناب
30,600
قیمت میلگرد شاهین بناب
20
A3
شاهین بناب
30,600
قیمت میلگرد شاهین بناب
22
A3
شاهین بناب
30,600
قیمت میلگرد شاهین بناب
25
A3
شاهین بناب
30,600
قیمت میلگرد شاهین بناب
28
A3
شاهین بناب
30,600
قیمت میلگرد شاهین بناب
32
A3
شاهین بناب
30,600

میلگرد بافق یزد

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد بافق یزد
سایز آنالیز کارخانه قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۰ A3 بافق یزد 35,700
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۲ A3 بافق یزد 33,700
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۴A3 بافق یزد 33,000
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۶A3 بافق یزد 33,000
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۸A3 بافق یزد 32,700
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۰A3 بافق یزد 32,700
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۲ A3 بافق یزد 32,700
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۵ A3 بافق یزد 32,700
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۸ A3 بافق یزد 32,700
قیمت میلگرد بافق یزد
۳۲ A3 بافق یزد 32,700

میلگرد روهینا دزفول

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد روهینا دزفول
سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۸ A2روهینا دزفول -
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۰A2روهینا دزفول -
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۲ A3 روهینا دزفول 32,700
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۴A3 روهینا دزفول -
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۶A3 روهینا دزفول -
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۸A3 روهینا دزفول -
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۰A3 روهینا دزفول 31,800
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۲A3 روهینا دزفول 31,800
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۵ A3 روهینا دزفول 31,800
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۳۲ A3 روهینا دزفول 31,800

میلگرد هیربد زرندیه

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد هیربد زرندیهسایزآنالیز کارخانهقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۸A2هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۰A2هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۲A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۴A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۶A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۸A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۰A3 هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۲A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۵A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۸A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۳۲A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۵A4 هیربد زرندیه -

میلگرد آریان فولاد

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۰.۲۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸.۸۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۳.۹۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۹.۴۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۳۵.۴۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۵شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۶ -

میلگرد یزد (احرامیان)

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۰.۲۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸.۸۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۳.۹۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۹.۴۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۳۵.۴۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۵شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۶ -

قیمت روز میلگرد

با توجه به نوسانات بازار در زمینه های دلار و فلزات قیمت روز میلگرد به صورت لحظه ای میباشد در این راستا بازرگانی آهن امروز با نازلترین قیمت روز میلگرد در خدمت مشتران گرامی میباشد . جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد کارشناسان فروش بازرگانی آهن امروز تماس حاصل فرمایید .

 

خرید میلگرد

خرید میلگرد با قیمت مناسب با توجه به نوسانات بازار در کشور و همچنین با وجود واسطه های فراوان و بدون صلاحیت در این عرصه باید با دقت تحقیق فراوان توسط مردم عزیزمان صورت گیرد خرید میلگرد توسط خریداران محترم این محصول در بازرگانی آهن امروز یکی از عواملی است که باعث خرسندی ما شده است لذا خرید میلگرد را از بازرگانی آهن امروز انجام دهید

 

قیمت میلگرد امروز

در بازار خرید و فروش میلگرد قیمت میلگرد امروز دچار نوسانات زیادی میباشد لزا در بازرگانی آهن امروز قیمت میلگرد امروز لحظه به لحظه در جداول سایت بازرگانی آهن امروز یه استحضار خریداران محترم میلگرد میرسد . قیمت میلگرد امروز بصورت بدون واسطه در این بازرگانی در اختیار خریداران محترم کشور عزیزمان جهت خرید ارائه میگردد .

 

قیمت میلگرد تیکمه داش

با توجه به ارتباط بدون واسطه ی بازرگانی آهن امروز با کارخانهٌ تیکمه داش قیمت های میلگرد تیکمه داش در بازرگانی آهن امروز با نازلترین قیمت در دسترس خریدار عزیز جهت خرید  میباشد . قیمت میلگرد تیکمه داش را در جداول قیمت گذاری وب سایت میتوانید در جدول مخصوص قیمت میلگرد تیکمه داش مشاهده نمایید .

 

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

دربیشتر مواقع در بازار میلگرد ایران قیمت میلگر ایران قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان با توجه به کیفیت و مرغوبیت این محصول یکی از بالاترین قیمت ها را در مقایسه با قیمت میلگرد سایر کارخانه ها اختصاص میدهد . قیمت میلگرد ذوب اهن اصفهان را با پایین ترین قیمت در سایت بازرگانی آهن امروز میتوانید در قسمت مربوط به قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان مشاهده و خرید خود رابدون واسطه انجام دهید .

 

قیمت روز میلگرد در بازار امروز

درکشور عزیزمان قیمت روز میلگرد در بازار امروز آهن و فولاد به ایتمهای بسیاری از بین قیمت سنگ آهن ، قیمت ارز ، بازار عرضه و تقاضا بستگی دارد . قیمت روز میلگرد در چند سال گذشته در بازرگانی آهن امروز به عنوان یکی از بهترین مراجع قیمت گذاری در اختیار عموم قرار میگیرد قیمت روز میلگرد در بازار امروز جهت خرید دنبال کنید .بازرگانی آهن امروز توسط کارشناسان خبره خود در زمینه میلگرد و همچنین همکاری مستقیم با کارخانجات کشور یکی از مراجع قیمت میلگرد در بازار امروز می باشد از خریداران محترم سپاسگذاریم که قیمت میلگرد امروز در بازار را از سایت ما دنبال می نمایند

 

میلگرد چیست ؟

میلگرد یا به عبارتی آرماتور نوعی از مقاطع فولادی است که درون بتن جهت تکمیل مقاومت کششی آن استفاده میگردد . این مقطع فولادی بیشتر در موارد ساختمانی مورد استفاده میگردد و به این دلیل آن را در زمره ی آهن آلات ساختمانی قرار می‌‌دهند .

 

اشکال مورد استفاده  میلگرد :

میلگرد هم به صورت شاخه ای هم به صورت برش خورده جهت تقویت یتن ، در بتن قرار می‌گیرد ، و در مواردی نیز به صورت خاموت ( اشکال مربع و مستطیل ) جهت بستن دور آرماتور طولی‌ ، اصلی‌ ، همچنین دور آرماتور اصلی‌ و هم چنین دور آرماتور‌های ستون قرار می‌گیرد .

 

میلگرد ذوب آهن اصفهان

در کشور ایران بیشترین تولید‌ میلگرد در کارخانه ذوب آهن اصفهان با در نظر گرفتن استاندارد روسی تولید میشود . قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان به عنوان پایه و اساس قیمت روز میلگرد در ایران در نظر گرفته میشود .

و سایر قیمت‌های میلگرد کارخانه‌های ایران نظیر قیمت میلگرد تیکمه داش و قیمت میلگرد ابر کوه یزد و همچنین قیمت میلگرد قائم اصفهان ، قیمت میلگرد زاگرس شهرکرد ، قیمت میلگرد بافق یزد ، قیمت میلگرد ابهر بر اساس این کارخانه قیمت گذاری میشوند.

میلگردی که در ایران تولید میگردد در سه دسته ی فولاد نوعA1وفولاد A2 وفولادA3میباشد.
فولاد نوع A1بدون اج میباشد ومقاومت تسلیم ان 2300 و مقاومت کششی ان 3800 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد.
فولاد نوع A2 اجدار می باشد مقاومت تسلیم آن3000 و مقاومت کششی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد
فولاد نوع A3 نیز آجدار بوده و مقاومت تسلیم آن 4000 و مقاومت کششی آن 6000
کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد
قیمت میلگرد امروز در هر روز بر اساس قطر آن که حداکثر 46 میلی متر می باشد روزانه و در مواقعی ساعتی متغییر خواهد بود
قیمت آهن و میلگرد به علت قرارگیری در لیست کالاهای بورس هم اکنون در دوشنبه هر هفته بر اساس مواد خام در بورس قیمت گذاری میگردد .

سه نوع میلگرد موجود:

میلگرد ساده: سطح صاف با مقاومت کششی و فشاری 23 کیلوگرم بر متر مربع می باشد
میلگرد آ جدار: سطح آجدار با مقاومت کششی و فشاری 32 کیلوگرم بر متر مربع می باشد
میلگرد آجدار پیچیده: تنها خصوصیت این میلگرد مقاومت کششی و فشاری بالای آن می باشد
میلگردها با قطر پایین ما بین 6 تا 10 میلی متر هم به صورت شاخه و هم به صورت کلاف یا قرقره قابل تهیه می باشد که وزن این کلاف ها بین 500 تا 1500 کیلوگرم است.
مفتول: به میلگردهای کمتر از 6 میلی متر در بازار مفتول گفته میشود

قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت میلگرد در بازار امروز

قیمت میلگرد در بازار امروز

خرید میلگرد

خرید میلگرد

قیمت آهن و میلگرد

قیمت آهن و میلگرد

قیمت روز میلگرد

قیمت روز میلگرد

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد امروز