(031) 95011166 (031) 95011177 (031) 95011188 (031) 95011199

قیمت امروز میلگرد ذوب آهن اصفهان و تیکمه داش در بازار جهت خرید

قیمت میلگرد امروز اکثر کارخانه های ملیگرد ایران و اصفهان را در بازرگانی آهن امروز در جداول زیر مشاهده نمایید و برای خرید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

تماس با کارشناس میلگرد ( 09130664613 )

   |   031-95011199   | 031-95011188   | 031-95011177  | 031-95011166  |

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد ذوب آهن
سایز
حالت
آنالیز
محل تحویل
کارخانه
واحد
قیمت (تومان)
قیمت میلگرد ذوب آهن
32
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4440
قیمت میلگرد ذوب آهن
12
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4740
قیمت میلگرد ذوب آهن
14
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4740
قیمت میلگرد ذوب آهن
16
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4740
قیمت میلگرد ذوب آهن
18
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4590
قیمت میلگرد ذوب آهن
20
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4590
قیمت میلگرد ذوب آهن
22
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4440
قیمت میلگرد ذوب آهن
25
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4590
قیمت میلگرد ذوب آهن
28
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4440

میلگرد کویر کاشان

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد کویر کاشان
سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت (تومان)
قیمت میلگرد کویر کاشان
8شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم-
قیمت میلگرد کویر کاشان10شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم-
قیمت میلگرد کویر کاشان12شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم-
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۴شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم-
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۶شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم-
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۸شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم-
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۰شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم-
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۲شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم-
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۵شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم-
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۸شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم-
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۰شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم-
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۲شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم-
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۶شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم-
قیمت میلگرد کویر کاشان
۴۰شاخه آجدارA3کارخانهکویر کاشانکیلوگرم-

میلگرد قزوین

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد قزوینسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد قزوین۸شاخه آجدارA2کارخانهقزوینکیلوگرمتماس با ما
قیمت میلگرد قزوین۱۰شاخه آجدارA3کارخانهقزوینکیلوگرمتماس با ما
قیمت میلگرد قزوین۱۲شاخه آجدارA3کارخانهقزوینکیلوگرمتماس با ما

میلگرد پارس آرمان

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد پارس آرمانسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد پارس آرمان8شاخه آجدارA2کارخانهپارس آرمانکیلوگرم4500
قیمت میلگرد پارس آرمان۱۰شاخه آجدارA3کارخانهپارس آرمانکیلوگرم4300

میلگرد آناهیتا گیلان

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد آناهیتا گیلانسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۸شاخه آجدارA2کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم4700
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۰شاخه آجدارA2کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم4650
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۲شاخه آجدارA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم4600
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۴شاخه آجدارA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم4600
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۶شاخه آجدارA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم4600
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۸شاخه آجدارA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم4600
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۰شاخه آجدارA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم4600
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۲شاخه آجدارA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم4600
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۵شاخه آجدارA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم4600
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۸شاخه آجدارA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم4600
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۳۲شاخه آجدارA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم
4600

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد نیشابورسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت (تومان)
قیمت میلگرد نیشابور۱۰شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم4720
قیمت میلگرد نیشابور۱۲شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم4665
قیمت میلگرد نیشابور۱۴شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم4610
قیمت میلگرد نیشابور۱۶شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم4610
قیمت میلگرد نیشابور۱۸شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم4610
قیمت میلگرد نیشابور۲۰شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم4610
قیمت میلگرد نیشابور۲۲شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم4610
قیمت میلگرد نیشابور25شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم4610
قیمت میلگرد نیشابور32شاخه آجدارA3کارخانهنیشابورکیلوگرم4665

میلگرد نیک صدرا طوس

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد نیک صدرا طوسسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۲شاخه آجدارA3کارخانهنیک صدرا طوسکیلوگرم4500
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۴شاخه آجدارA3کارخانهنیک صدرا طوسکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۶شاخه آجدارA3کارخانهنیک صدرا طوسکیلوگرم4450
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۸شاخه آجدارA3کارخانهنیک صدرا طوسکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۰شاخه آجدارA3کارخانهنیک صدرا طوسکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۲شاخه آجدارA3کارخانهنیک صدرا طوسکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۵شاخه آجدارA3کارخانهنیک صدرا طوسکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۸شاخه آجدارA3کارخانهنیک صدرا طوسکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۳۲شاخه آجدارA3کارخانهنیک صدرا طوسکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد کاوه تیکمه داش

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داشسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۸شاخه آجدارA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم4610
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۰شاخه آجدارA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم4590
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۰شاخه آجدارA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم4690
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۲شاخه آجدارA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم4590
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۴شاخه آجدارA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم4540
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۶شاخه آجدارA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم4540
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۸شاخه آجدارA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم4540
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۰شاخه آجدارA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم4540
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۲شاخه آجدارA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم4540
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۵شاخه آجدارA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم4540
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۸شاخه آجدارA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم4540
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۳۲شاخه آجدارA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم4540

میلگرد آریا ذوب

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد آریا ذوبسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد آریا ذوب12شاخه آجدارA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد آریا ذوب14شاخه آجدارA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد صبا فولاد زاگرس

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرسسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس18 الی ۲۵شاخه آجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس۲۸ الی ۳۲شاخه آجدارA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد حسن رود (گیلان)

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۸شاخه آجدارA2کارخانهحسن رودکیلوگرم4550
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۰شاخه آجدارA2کارخانهحسن رودکیلوگرم4450
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۲شاخه آجدارA2کارخانهحسن رودکیلوگرم4450
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۴شاخه آجدارA2کارخانهحسن رودکیلوگرم4350
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۶شاخه آجدارA3کارخانهحسن رودکیلوگرم4350
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۸شاخه آجدارA3کارخانهحسن رودکیلوگرم4350

میلگرد بردسیر کرمان

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد بردسیر کرمانسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدوزنقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۰شاخه آجدارA2کارخانهبردسیر کرمانکیلوگرم7.600تماس بگیرید
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۲شاخه آجدارA2کارخانهبردسیر کرمانکیلوگرم10تماس بگیرید
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۴شاخه آجدارA2کارخانهبردسیر کرمانکیلوگرم14تماس بگیرید
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۴شاخه آجدارA3کارخانهبردسیر کرمانکیلوگرم23تماس بگیرید
قیمت میلگرد بردسیر کرمان16شاخه آجدارA2کارخانهبردسیر کرمانکیلوگرم18تماس بگیرید
قیمت میلگرد بردسیر کرمان25شاخه آجدارA3کارخانهبردسیر کرمانکیلوگرم-تماس بگیرید

میلگرد شاهرود

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد شاهرودسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد شاهرود10شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد شاهرود14شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم4410
قیمت میلگرد شاهرود16شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم4410
قیمت میلگرد شاهرود18شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم4410
قیمت میلگرد شاهرود20شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم4410
قیمت میلگرد شاهرود22شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم4410
قیمت میلگرد شاهرود25شاخه آجدارA3کارخانهشاهرودکیلوگرم4410

میلگرد درپاد تبریز

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد درپاد تبریزسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد درپاد تبریز۸شاخه آجدارA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۰شاخه آجدارA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۲شاخه آجدارA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۴شاخه آجدارA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۶شاخه آجدارA2کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۸شاخه آجدارA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد درپاد تبریز۲۰شاخه آجدارA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد درپاد تبریز۲۲شاخه آجدارA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد درپاد تبریز۲۵شاخه آجدارA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد پرشین فولاد

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد پرشین فولادسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۰شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم4500
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم4500
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۶شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم4350
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۸شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم4350
قیمت میلگرد پرشین فولاد۲۰شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم4350
قیمت میلگرد پرشین فولاد۲۲شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم4350
قیمت میلگرد پرشین فولاد۲۵شاخه آجدارA3کارخانهپرشین فولادکیلوگرم4350

میلگرد سیرجان

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد سیرجانسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدوزنقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد سیرجان۱۰شاخه آجدارA2کارخانهسیرجانکیلوگرم۶.۸ الی ۷تماس بگیرید
قیمت میلگرد سیرجان۱۲شاخه آجدارA2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۹.۵ الی ۱۰تماس بگیرید
قیمت میلگرد سیرجان۱۴شاخه آجدارA2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۱۳ الی ۱۳.۲تماس بگیرید
قیمت میلگرد سیرجان۱۶شاخه آجدارA2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۱۷4450
قیمت میلگرد سیرجان۱۸شاخه آجدارA2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۲۱.۵4450
قیمت میلگرد سیرجان۲۰شاخه آجدارA2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۲۷4450
قیمت میلگرد سیرجان۲۲شاخه آجدارA2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرمتماس بگیرید
قیمت میلگرد سیرجان۲۵شاخه آجدارA2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرمتماس بگیرید

میلگرد ظفر بناب

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد ظفر بنابسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد ظفر بناب۸شاخه آجدارA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم4620
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۰شاخه آجدارA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم4600
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۲شاخه آجدارA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم4570
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۴شاخه آجدارA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم4570
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۶شاخه آجدارA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم4570
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۸شاخه آجدارA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم4570
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۰شاخه آجدارA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم4570
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۲شاخه آجدارA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم4570
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۵شاخه آجدارA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم4570

میلگرد ارگ تبریز

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد ارگ تبریزسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدوزنقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد ارگ تبریز16شاخه آجدارA3کارخانهارگ تبریزکیلوگرم۲۳4250
قیمت میلگرد ارگ تبریز18شاخه آجدارA3کارخانهارگ تبریزکیلوگرم۱۸4250
قیمت میلگرد ارگ تبریز20شاخه آجدارA3کارخانهارگ تبریزکیلوگرم۲۹4250
قیمت میلگرد ارگ تبریز22شاخه آجدارA3کارخانهارگ تبریزکیلوگرم۳۴4250
قیمت میلگرد ارگ تبریز25شاخه آجدارA3کارخانهارگ تبریزکیلوگرم۴۴ الی ۴۵4250
قیمت میلگرد ارگ تبریز28شاخه آجدارA3کارخانهارگ تبریزکیلوگرم۴۹-

میلگرد سیادن ابهر

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد سیادن ابهرسایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد سیادن ابهر۸شاخه آجدارA2کارخانهسیادن ابهرکیلوگرم4450
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۰شاخه آجدارA2کارخانهسیادن ابهرکیلوگرم4200
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۴شاخه آجدارA3کارخانهسیادن ابهرکیلوگرم4350
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۶شاخه آجدارA3کارخانهسیادن ابهرکیلوگرم4350
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۸شاخه آجدارA3کارخانهسیادن ابهرکیلوگرم4350
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۰شاخه آجدارA3کارخانهسیادن ابهرکیلوگرم تماس بگیرید
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۲شاخه آجدارA3کارخانهسیادن ابهرکیلوگرم4350
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۵شاخه آجدارA3کارخانهسیادن ابهرکیلوگرم4350

میلگرد شاهین بناب

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد شاهین بناب
سایز
سایز
کارخانه
قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد شاهین بناب
8
A2
شاهین بناب
42,500
قیمت میلگرد شاهین بناب
10
A2
شاهین بناب
42,200
قیمت میلگرد شاهین بناب
12
A3
شاهین بناب
43,700
قیمت میلگرد شاهین بناب
14
A3
شاهین بناب
41,700
قیمت میلگرد شاهین بناب
16
A3
شاهین بناب
41,700
قیمت میلگرد شاهین بناب
32
A3
شاهین بناب
41,700
قیمت میلگرد شاهین بناب
20
A3
شاهین بناب
41,700
قیمت میلگرد شاهین بناب
22
A3
شاهین بناب
41,700
قیمت میلگرد شاهین بناب
25
A3
شاهین بناب
41,700
قیمت میلگرد شاهین بناب
28
A3
شاهین بناب
41,700
قیمت میلگرد شاهین بناب
32
A3
شاهین بناب
41,700

میلگرد بافق یزد

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد بافق یزد
سایزآنالیزکارخانهقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۰A3بافق یزدتماس بگیرید
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۲A3بافق یزدتماس بگیرید
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۴A3بافق یزدتماس بگیرید
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۶A3بافق یزدتماس بگیرید
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۸A3بافق یزدتماس بگیرید
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۰A3بافق یزدتماس بگیرید
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۲A3بافق یزدتماس بگیرید
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۵A3بافق یزدتماس بگیرید
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۸A3بافق یزدتماس بگیرید
قیمت میلگرد بافق یزد
۳۲A3بافق یزدتماس بگیرید

میلگرد روهینا دزفول

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد روهینا دزفول
سایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۸A2روهینا دزفول-
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۰A2روهینا دزفول-
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۲A3روهینا دزفول43,200
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۴A3روهینا دزفول42,200
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۶A3روهینا دزفول42,200
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۸A3روهینا دزفول41,700
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۰A3روهینا دزفول41,700
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۲A3روهینا دزفول41,700
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۵A3روهینا دزفول41,700
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۳۲A3روهینا دزفول41,700

میلگرد هیربد زرندیه

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد هیربد زرندیهسایزآنالیزکارخانهقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۸A2هیربد زرندیه45,500
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۰A2هیربد زرندیه-
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۲A3هیربد زرندیه-
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۴A3هیربد زرندیه43,800
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۶A3هیربد زرندیه43,800
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۸A3هیربد زرندیه43,500
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۰A3هیربد زرندیه43,500
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۲A3هیربد زرندیه43,500
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۵A3هیربد زرندیه43,500
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۸A3هیربد زرندیه43,800
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۳۲A3هیربد زرندیه43,800
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۵A4هیربد زرندیه-

میلگرد آریان فولاد

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۲شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرم۱۰.۲۰۰-
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۶شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرم۱۸.۸۰۰-
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۸شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرم۲۳.۹۰۰-
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۰شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرم۲۹.۴۰۰-
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۲شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرم۳۵.۴۰۰-
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۵شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرم۴۶-

میلگرد یزد (احرامیان)

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۹۷

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)سایزحالتآنالیزمحل تحویلکارخانهواحدوزنقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۲شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرم۱۰.۲۰۰-
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۶شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرم۱۸.۸۰۰-
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۸شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرم۲۳.۹۰۰-
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۰شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرم۲۹.۴۰۰-
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۲شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرم۳۵.۴۰۰-
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۵شاخه آجدارA3کارخانهیزدکیلوگرم۴۶-

قیمت روز میلگرد

با توجه به نوسانات بازار در زمینه های دلار و فلزات قیمت روز میلگرد به صورت لحظه ای میباشد در این راستا بازرگانی آهن امروز با نازلترین قیمت روز میلگرد در خدمت مشتران گرامی میباشد . جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد کارشناسان فروش بازرگانی آهن امروز تماس حاصل فرمایید .

 

خرید میلگرد

خرید میلگرد با قیمت مناسب با توجه به نوسانات بازار در کشور و همچنین با وجود واسطه های فراوان و بدون صلاحیت در این عرصه باید با دقت تحقیق فراوان توسط مردم عزیزمان صورت گیرد خرید میلگرد توسط خریداران محترم این محصول در بازرگانی آهن امروز یکی از عواملی است که باعث خرسندی ما شده است لذا خرید میلگرد را از بازرگانی آهن امروز انجام دهید

 

قیمت میلگرد امروز

در بازار خرید و فروش میلگرد قیمت میلگرد امروز دچار نوسانات زیادی میباشد لزا در بازرگانی آهن امروز قیمت میلگرد امروز لحظه به لحظه در جداول سایت بازرگانی آهن امروز یه استحضار خریداران محترم میلگرد میرسد . قیمت میلگرد امروز بصورت بدون واسطه در این بازرگانی در اختیار خریداران محترم کشور عزیزمان جهت خرید ارائه میگردد .

 

قیمت میلگرد تیکمه داش

با توجه به ارتباط بدون واسطه ی بازرگانی آهن امروز با کارخانهٌ تیکمه داش قیمت های میلگرد تیکمه داش در بازرگانی آهن امروز با نازلترین قیمت در دسترس خریدار عزیز جهت خرید  میباشد . قیمت میلگرد تیکمه داش را در جداول قیمت گذاری وب سایت میتوانید در جدول مخصوص قیمت میلگرد تیکمه داش مشاهده نمایید .

 

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

دربیشتر مواقع در بازار میلگرد ایران قیمت میلگر ایران قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان با توجه به کیفیت و مرغوبیت این محصول یکی از بالاترین قیمت ها را در مقایسه با قیمت میلگرد سایر کارخانه ها اختصاص میدهد . قیمت میلگرد ذوب اهن اصفهان را با پایین ترین قیمت در سایت بازرگانی آهن امروز میتوانید در قسمت مربوط به قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان مشاهده و خرید خود رابدون واسطه انجام دهید .

 

قیمت روز میلگرد در بازار امروز

درکشور عزیزمان قیمت روز میلگرد در بازار امروز آهن و فولاد به ایتمهای بسیاری از بین قیمت سنگ آهن ، قیمت ارز ، بازار عرضه و تقاضا بستگی دارد . قیمت روز میلگرد در چند سال گذشته در بازرگانی آهن امروز به عنوان یکی از بهترین مراجع قیمت گذاری در اختیار عموم قرار میگیرد قیمت روز میلگرد در بازار امروز جهت خرید دنبال کنید .بازرگانی آهن امروز توسط کارشناسان خبره خود در زمینه میلگرد و همچنین همکاری مستقیم با کارخانجات کشور یکی از مراجع قیمت میلگرد در بازار امروز می باشد از خریداران محترم سپاسگذاریم که قیمت میلگرد امروز در بازار را از سایت ما دنبال می نمایند

 

میلگرد چیست ؟

میلگرد یا به عبارتی آرماتور نوعی از مقاطع فولادی است که درون بتن جهت تکمیل مقاومت کششی آن استفاده میگردد . این مقطع فولادی بیشتر در موارد ساختمانی مورد استفاده میگردد و به این دلیل آن را در زمره ی آهن آلات ساختمانی قرار می‌‌دهند .

 

اشکال مورد استفاده  میلگرد :

میلگرد هم به صورت شاخه ای هم به صورت برش خورده جهت تقویت یتن ، در بتن قرار می‌گیرد ، و در مواردی نیز به صورت خاموت ( اشکال مربع و مستطیل ) جهت بستن دور آرماتور طولی‌ ، اصلی‌ ، همچنین دور آرماتور اصلی‌ و هم چنین دور آرماتور‌های ستون قرار می‌گیرد .

 

میلگرد ذوب آهن اصفهان

در کشور ایران بیشترین تولید‌ میلگرد در کارخانه ذوب آهن اصفهان با در نظر گرفتن استاندارد روسی تولید میشود . قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان به عنوان پایه و اساس قیمت روز میلگرد در ایران در نظر گرفته میشود .

و سایر قیمت‌های میلگرد کارخانه‌های ایران نظیر قیمت میلگرد تیکمه داش و قیمت میلگرد ابر کوه یزد و همچنین قیمت میلگرد قائم اصفهان ، قیمت میلگرد زاگرس شهرکرد ، قیمت میلگرد بافق یزد ، قیمت میلگرد ابهر بر اساس این کارخانه قیمت گذاری میشوند.

میلگردی که در ایران تولید میگردد در سه دسته ی فولاد نوعA1وفولاد A2 وفولادA3میباشد.
فولاد نوع A1بدون اج میباشد ومقاومت تسلیم ان 2300 و مقاومت کششی ان 3800 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد.
فولاد نوع A2 اجدار می باشد مقاومت تسلیم آن3000 و مقاومت کششی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد
فولاد نوع A3 نیز آجدار بوده و مقاومت تسلیم آن 4000 و مقاومت کششی آن 6000
کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد
قیمت میلگرد امروز در هر روز بر اساس قطر آن که حداکثر 46 میلی متر می باشد روزانه و در مواقعی ساعتی متغییر خواهد بود
قیمت آهن و میلگرد به علت قرارگیری در لیست کالاهای بورس هم اکنون در دوشنبه هر هفته بر اساس مواد خام در بورس قیمت گذاری میگردد .

سه نوع میلگرد موجود:

میلگرد ساده: سطح صاف با مقاومت کششی و فشاری 23 کیلوگرم بر متر مربع می باشد
میلگرد آ جدار: سطح آجدار با مقاومت کششی و فشاری 32 کیلوگرم بر متر مربع می باشد
میلگرد آجدار پیچیده: تنها خصوصیت این میلگرد مقاومت کششی و فشاری بالای آن می باشد
میلگردها با قطر پایین ما بین 6 تا 10 میلی متر هم به صورت شاخه و هم به صورت کلاف یا قرقره قابل تهیه می باشد که وزن این کلاف ها بین 500 تا 1500 کیلوگرم است.
مفتول: به میلگردهای کمتر از 6 میلی متر در بازار مفتول گفته میشود

قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت میلگرد در بازار امروز

قیمت میلگرد در بازار امروز

خرید میلگرد

خرید میلگرد

قیمت آهن و میلگرد

قیمت آهن و میلگرد

قیمت روز میلگرد

قیمت روز میلگرد

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد امروز