free webpage hit counter
(031) 95011166 (031) 95011177 (031) 95011188 (031) 95011199

قیمت امروز میلگرد ذوب آهن اصفهان و تیکمه داش در بازار جهت خرید

قیمت میلگرد امروز اکثر کارخانه های ملیگرد ایران و اصفهان را در بازرگانی آهن امروز در جداول زیر مشاهده نمایید و برای خرید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

   031-95011199  031-95011188  031-95011177  031-95011166 

داخلی:  100101102

تماس باکارشناس میلگرد: 09130664613

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 یکشنبه 27 آبان ماه 1397
قیمت میلگرد ذوب آهن
سایز
حالت
آنالیز
محل تحویل
کارخانه
واحد
قیمت (تومان)
قیمت میلگرد ذوب آهن
12
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4460
قیمت میلگرد ذوب آهن
14
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4460
قیمت میلگرد ذوب آهن
16
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4500
قیمت میلگرد ذوب آهن
18
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4220
قیمت میلگرد ذوب آهن
20
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4320
قیمت میلگرد ذوب آهن
22
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4150
قیمت میلگرد ذوب آهن
25
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4300
قیمت میلگرد ذوب آهن
28
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4150
قیمت میلگرد ذوب آهن
32
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
4150

میلگرد کویر کاشان

قیمت میلگرد کویر کاشان
سایزحالت آنالیزمحل تحویل کارخانهواحدقیمت (تومان)
قیمت میلگرد کویر کاشان
8شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4850
قیمت میلگرد کویر کاشان10شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4850
قیمت میلگرد کویر کاشان12شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4600
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۴شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4550
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۶شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4550
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۸شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4350
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4350
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۲شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4300
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۵شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4350
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۸شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4300
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۰ شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4300
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۲شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4300
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۶شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4500
قیمت میلگرد کویر کاشان
۴۰شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 4500

میلگرد قزوین

قیمت میلگرد قزوینسایزحالتآنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد قزوین۸شاخه آجدار A2کارخانهقزوینکیلوگرم4370
قیمت میلگرد قزوین۱۰شاخه آجدار A2کارخانهقزوینکیلوگرم4170
قیمت میلگرد قزوین۱۲شاخه آجدار A2کارخانهقزوینکیلوگرم4170

میلگرد پارس آرمان

قیمت میلگرد پارس آرمانسایزحالتآنالیزمحل تحویل کارخانه واحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد پارس آرمان8 شاخه آجدار A2کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 4450
قیمت میلگرد پارس آرمان۱۰شاخه آجدار A3کارخانه پارس آرمان کیلوگرم تماس با کارشناسان

میلگرد آناهیتا گیلان

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 شنبه 26 آبان ماه 1397 🔻کاهش 150 تومان
قیمت میلگرد آناهیتا گیلانسایزحالتآنالیز محل تحویل کارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۸شاخه آجدار A2کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 4500
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۰شاخه آجدار A2کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 4450
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۲شاخه آجدار A3 کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 4400
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۴ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 4400
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۶شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 4400
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۸شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 4400
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 4400
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۲ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 4400
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۵شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 4400
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۸شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم 4400
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۳۲ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم
4400

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 چهارشنبه 23 آبان ماه 1397 🔻کاهش 40 تومان
قیمت میلگرد نیشابورسایز حالت آنالیزمحل تحویل کارخانه واحد قیمت (تومان)
قیمت میلگرد نیشابور۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرمتماس با کارشناسان
قیمت میلگرد نیشابور۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرمتماس با کارشناسان
قیمت میلگرد نیشابور۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرمتماس با کارشناسان
قیمت میلگرد نیشابور۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم4270
قیمت میلگرد نیشابور۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم4270
قیمت میلگرد نیشابور۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرمتماس با کارشناسان
قیمت میلگرد نیشابور۲۲شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم4270
قیمت میلگرد نیشابور25شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم4270
قیمت میلگرد نیشابور32شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرمتماس با کارشناسان

میلگرد نیک صدرا طوس

قیمت میلگرد نیک صدرا طوسسایز حالتآنالیزمحل تحویل کارخانه واحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرمتماس با کارشناسان
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرمتماس با کارشناسان
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۶شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرمتماس با کارشناسان
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۸شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرمتماس با کارشناسان
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرمتماس با کارشناسان
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۲شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرمتماس با کارشناسان
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرمتماس با کارشناسان
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرمتماس با کارشناسان
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرمتماس با کارشناسان

میلگرد کاوه تیکمه داش

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داشسایزحالت آنالیزمحل تحویل کارخانهواحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۸شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4740
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۰شاخه آجدار A2کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4720
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۰ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4820
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۲شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4720
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۴ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4680
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۶ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4680
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۸شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4680
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۰ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4680
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۲شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4680
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۵ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4680
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۸ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4680
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۳۲شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم4680

میلگرد آریا ذوب

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 سه شنبه 22 آبان ماه 1397 🔹ثابت
قیمت میلگرد آریا ذوبسایز حالت آنالیزمحل تحویل کارخانهواحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد آریا ذوب14شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
قیمت میلگرد آریا ذوب16شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 4350

میلگرد صبا فولاد زاگرس

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 پنجشنبه 24 آبان ماه 1397 🔻کاهش 10 تومان
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرسسایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس18 الی ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4280
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس۲۸ الی ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم 4320

میلگرد حسن رود (گیلان)

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 شنبه 26 آبان ماه 1397 🔻کاهش 80 و 100 تومان
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۸ شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 4550
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۰ شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 4300
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۲شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 4170
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۴شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 4170
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4170
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 4170

میلگرد بردسیر کرمان

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 پنجشنبه 24 آبان ماه 1397 🔻کاهش 50 و 90 تومان
قیمت میلگرد بردسیر کرمانسایزحالتآنالیزمحل تحویل کارخانه واحد وزنقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۰ شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 7.6004500
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۲ شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 10 4400
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۴ شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 144300
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۴ شاخه آجدار A3کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 23تماس بگیرید
قیمت میلگرد بردسیر کرمان16شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم 18 4340
قیمت میلگرد بردسیر کرمان25شاخه آجدار A3کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم -4300

میلگرد شاهرود

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 شنبه 26 آبان ماه 1397 🔻کاهش 40 و 90 تومان
قیمت میلگرد شاهرودسایزحالتآنالیز محل تحویل کارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد شاهرود10شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4510
قیمت میلگرد شاهرود12شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4410
قیمت میلگرد شاهرود16شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4260
قیمت میلگرد شاهرود18شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4260
قیمت میلگرد شاهرود20شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4260
قیمت میلگرد شاهرود22شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4260
قیمت میلگرد شاهرود25شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم 4260

میلگرد درپاد تبریز

قیمت میلگرد درپاد تبریزسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانه واحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد درپاد تبریز۸شاخه آجدار A2 کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۲ شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۴شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۶شاخه آجدار A2کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۸شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد درپاد تبریز۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد درپاد تبریز۲۲ شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد درپاد تبریز۲۵ شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم تماس با کارشناسان

میلگرد پرشین فولاد

قیمت میلگرد پرشین فولادسایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانهواحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4650
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4550
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4350
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۸شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4250
قیمت میلگرد پرشین فولاد۲۰شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4250
قیمت میلگرد پرشین فولاد۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4250
قیمت میلگرد پرشین فولاد۲۵شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 4250

میلگرد سیرجان

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 چهارشنبه 23 آبان ماه 1397 🔹ثابت
قیمت میلگرد سیرجانسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانهواحدوزن قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد سیرجان10شاخه آجدار A2 کارخانهسیرجانکیلوگرم۶.۸ الی ۷ 4890
قیمت میلگرد سیرجان12شاخه آجدار A2 کارخانهسیرجانکیلوگرم۹.۵ الی ۱۰ 4850
قیمت میلگرد سیرجان14شاخه آجدار A2 کارخانهسیرجانکیلوگرم۱۳ الی ۱۳.۲ 4850
قیمت میلگرد سیرجان16شاخه آجدار A2 کارخانهسیرجانکیلوگرم۱۷4850
قیمت میلگرد سیرجان18شاخه آجدار A2 کارخانهسیرجانکیلوگرم۲۱.۵ 4850
قیمت میلگرد سیرجان20شاخه آجدار A2 کارخانهسیرجانکیلوگرم۲۷ 4850
قیمت میلگرد سیرجان12شاخه آجدار A3 کارخانهسیرجانکیلوگرم4850
قیمت میلگرد سیرجان16شاخه آجدار A3 کارخانهسیرجانکیلوگرم4850

میلگرد ظفر بناب

قیمت میلگرد ظفر بنابسایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد ظفر بناب۸ شاخه آجدار A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 4645
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 4630
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 4580
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 4580
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 4580
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 4580
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۰شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 4580
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۲شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 4580
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۵شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 4580

میلگرد ارگ تبریز

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 شنبه 26 آبان ماه 1397 🔻کاهش 100 تومان
قیمت میلگرد ارگ تبریزسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد ارگ تبریز16شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۳ تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد ارگ تبریز18شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۱۸ 4190
قیمت میلگرد ارگ تبریز20شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۹تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد ارگ تبریز22شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۴4190
قیمت میلگرد ارگ تبریز25شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۴ الی ۴۵ تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد ارگ تبریز28شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۹ تماس با کارشناسان

میلگرد سیادن ابهر

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 شنبه 26 آبان ماه 1397 🔻کاهش 100 و 150 تومان
قیمت میلگرد سیادن ابهرسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانهواحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد سیادن ابهر۸ شاخه آجدار A2 کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4400
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۰شاخه آجدار A2کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4200
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۴شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4200
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۶شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4200
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۸شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4200
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4200
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۲ شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4200
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۵ شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 4200

میلگرد شاهین بناب

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 چهارشنبه 23 آبان ماه 1397 🔹ثابت
قیمت میلگرد شاهین بناب
سایز
سایز
کارخانه
قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد شاهین بناب
8
A2
شاهین بناب
4610
قیمت میلگرد شاهین بناب
10
A2
شاهین بناب
4580
قیمت میلگرد شاهین بناب
12
A3
شاهین بناب
4550
قیمت میلگرد شاهین بناب
14
A3
شاهین بناب
4550
قیمت میلگرد شاهین بناب
16
A3
شاهین بناب
4550
قیمت میلگرد شاهین بناب
32
A3
شاهین بناب
4550
قیمت میلگرد شاهین بناب
20
A3
شاهین بناب
4550
قیمت میلگرد شاهین بناب
22
A3
شاهین بناب
4550
قیمت میلگرد شاهین بناب
25
A3
شاهین بناب
4550
قیمت میلگرد شاهین بناب
28
A3
شاهین بناب
4550
قیمت میلگرد شاهین بناب
32
A3
شاهین بناب
4550

میلگرد بافق یزد

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 شنبه 26 آبان ماه 1397 🔹ثابت
قیمت میلگرد بافق یزد
سایز آنالیز کارخانه قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۰ A3 بافق یزد تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۲ A3 بافق یزد تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۴A3 بافق یزد تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۶A3 بافق یزد تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۸A3 بافق یزد 4300
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۰A3 بافق یزد 4300
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۲ A3 بافق یزد 4300
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۵ A3 بافق یزد 4300
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۸ A3 بافق یزد 4300
قیمت میلگرد بافق یزد
۳۲ A3 بافق یزد 4300

میلگرد روهینا دزفول

قیمت میلگرد روهینا دزفول
سایز آنالیز کارخانه قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۸ A3 روهینا دزفول 5080
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۰A3 روهینا دزفول 4390
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۲ A3 روهینا دزفول 4850
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۴A3 روهینا دزفول 4530
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۶A3 روهینا دزفول 4530
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۸A3 روهینا دزفول 4480
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۰A3 روهینا دزفول 4480
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۲A3 روهینا دزفول 4480
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۵ A3 روهینا دزفول 4480
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۳۲ A3 روهینا دزفول 4480

میلگرد آریان فولاد

🕓 آخرین بروزرسانی 📅 شنبه 26 آبان ماه 1397 🔻کاهش 100 تومان
قیمت میلگرد آریان فولادسایز آنالیز کارخانه قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد آریان فولاد۱۰ A2 آریان فولاد 4250
قیمت میلگرد آریان فولاد۱۲ A2 آریان فولاد 4250
قیمت میلگرد آریان فولاد۱۶ A2 آریان فولاد تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد آریان فولاد۲۰ A2 آریان فولاد تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد آریان فولاد۱۶ A3 آریان فولاد 4200
قیمت میلگرد آریان فولاد۱۸ A3 آریان فولاد 4200

میلگرد یزد (احرامیان)

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۰.۲۰۰ 4310
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸.۸۰۰ تماس با کارشناسان
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۳.۹۰۰ 4180
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۹.۴۰۰ 4180
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۳۵.۴۰۰ 4180
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۵شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۶ 4180

قیمت روز میلگرد

با توجه به نوسانات بازار در زمینه های دلار و فلزات قیمت روز میلگرد به صورت لحظه ای میباشد در این راستا بازرگانی آهن امروز با نازلترین قیمت روز میلگرد در خدمت مشتران گرامی میباشد . جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد کارشناسان فروش بازرگانی آهن امروز تماس حاصل فرمایید .

 

خرید میلگرد

خرید میلگرد با قیمت مناسب با توجه به نوسانات بازار در کشور و همچنین با وجود واسطه های فراوان و بدون صلاحیت در این عرصه باید با دقت تحقیق فراوان توسط مردم عزیزمان صورت گیرد خرید میلگرد توسط خریداران محترم این محصول در بازرگانی آهن امروز یکی از عواملی است که باعث خرسندی ما شده است لذا خرید میلگرد را از بازرگانی آهن امروز انجام دهید

 

قیمت میلگرد امروز

در بازار خرید و فروش میلگرد قیمت میلگرد امروز دچار نوسانات زیادی میباشد لزا در بازرگانی آهن امروز قیمت میلگرد امروز لحظه به لحظه در جداول سایت بازرگانی آهن امروز یه استحضار خریداران محترم میلگرد میرسد . قیمت میلگرد امروز بصورت بدون واسطه در این بازرگانی در اختیار خریداران محترم کشور عزیزمان جهت خرید ارائه میگردد .

 

قیمت میلگرد تیکمه داش

با توجه به ارتباط بدون واسطه ی بازرگانی آهن امروز با کارخانهٌ تیکمه داش قیمت های میلگرد تیکمه داش در بازرگانی آهن امروز با نازلترین قیمت در دسترس خریدار عزیز جهت خرید  میباشد . قیمت میلگرد تیکمه داش را در جداول قیمت گذاری وب سایت میتوانید در جدول مخصوص قیمت میلگرد تیکمه داش مشاهده نمایید .

 

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

دربیشتر مواقع در بازار میلگرد ایران قیمت میلگر ایران قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان با توجه به کیفیت و مرغوبیت این محصول یکی از بالاترین قیمت ها را در مقایسه با قیمت میلگرد سایر کارخانه ها اختصاص میدهد . قیمت میلگرد ذوب اهن اصفهان را با پایین ترین قیمت در سایت بازرگانی آهن امروز میتوانید در قسمت مربوط به قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان مشاهده و خرید خود رابدون واسطه انجام دهید .

 

قیمت روز میلگرد در بازار امروز

درکشور عزیزمان قیمت روز میلگرد در بازار امروز آهن و فولاد به ایتمهای بسیاری از بین قیمت سنگ آهن ، قیمت ارز ، بازار عرضه و تقاضا بستگی دارد . قیمت روز میلگرد در چند سال گذشته در بازرگانی آهن امروز به عنوان یکی از بهترین مراجع قیمت گذاری در اختیار عموم قرار میگیرد قیمت روز میلگرد در بازار امروز جهت خرید دنبال کنید .بازرگانی آهن امروز توسط کارشناسان خبره خود در زمینه میلگرد و همچنین همکاری مستقیم با کارخانجات کشور یکی از مراجع قیمت میلگرد در بازار امروز می باشد از خریداران محترم سپاسگذاریم که قیمت میلگرد امروز در بازار را از سایت ما دنبال می نمایند

 

میلگرد چیست ؟

میلگرد یا به عبارتی آرماتور نوعی از مقاطع فولادی است که درون بتن جهت تکمیل مقاومت کششی آن استفاده میگردد . این مقطع فولادی بیشتر در موارد ساختمانی مورد استفاده میگردد و به این دلیل آن را در زمره ی آهن آلات ساختمانی قرار می‌‌دهند .

 

اشکال مورد استفاده  میلگرد :

میلگرد هم به صورت شاخه ای هم به صورت برش خورده جهت تقویت یتن ، در بتن قرار می‌گیرد ، و در مواردی نیز به صورت خاموت ( اشکال مربع و مستطیل ) جهت بستن دور آرماتور طولی‌ ، اصلی‌ ، همچنین دور آرماتور اصلی‌ و هم چنین دور آرماتور‌های ستون قرار می‌گیرد .

 

میلگرد ذوب آهن اصفهان

در کشور ایران بیشترین تولید‌ میلگرد در کارخانه ذوب آهن اصفهان با در نظر گرفتن استاندارد روسی تولید میشود . قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان به عنوان پایه و اساس قیمت روز میلگرد در ایران در نظر گرفته میشود .

و سایر قیمت‌های میلگرد کارخانه‌های ایران نظیر قیمت میلگرد تیکمه داش و قیمت میلگرد ابر کوه یزد و همچنین قیمت میلگرد قائم اصفهان ، قیمت میلگرد زاگرس شهرکرد ، قیمت میلگرد بافق یزد ، قیمت میلگرد ابهر بر اساس این کارخانه قیمت گذاری میشوند.

میلگردی که در ایران تولید میگردد در سه دسته ی فولاد نوعA1وفولاد A2 وفولادA3میباشد.
فولاد نوع A1بدون آج میباشد ومقاومت تسلیم ان 2300 و مقاومت کششی آن 3800 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد.
فولاد نوع A2 اجدار می باشد مقاومت تسلیم آن3000 و مقاومت کششی آن 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد
فولاد نوع A3 نیز آجدار بوده و مقاومت تسلیم آن 4000 و مقاومت کششی آن 6000
کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد
قیمت میلگرد امروز در هر روز بر اساس قطر آن که حداکثر 46 میلی متر می باشد روزانه و در مواقعی ساعتی متغییر خواهد بود
قیمت آهن و میلگرد به علت قرارگیری در لیست کالاهای بورس هم اکنون در دوشنبه هر هفته بر اساس مواد خام در بورس قیمت گذاری میگردد .

سه نوع میلگرد موجود:

میلگرد ساده: سطح صاف با مقاومت کششی و فشاری 23 کیلوگرم بر متر مربع می باشد
میلگرد آ جدار: سطح آجدار با مقاومت کششی و فشاری 32 کیلوگرم بر متر مربع می باشد
میلگرد آجدار پیچیده: تنها خصوصیت این میلگرد مقاومت کششی و فشاری بالای آن می باشد
میلگردها با قطر پایین ما بین 6 تا 10 میلی متر هم به صورت شاخه و هم به صورت کلاف یا قرقره قابل تهیه می باشد که وزن این کلاف ها بین 500 تا 1500 کیلوگرم است.
مفتول: به میلگردهای کمتر از 6 میلی متر در بازار مفتول گفته میشود

قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت روز میلگرد در بازار

قیمت میلگرد در بازار امروز

قیمت میلگرد در بازار امروز

خرید میلگرد

خرید میلگرد

قیمت آهن و میلگرد

قیمت آهن و میلگرد

قیمت روز میلگرد

قیمت روز میلگرد

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد امروز

قیمت میلگرد امروز