قیمت رابیتس

آخرین بروزرسانی :یکشنبه 17 شهریور ماه ۱۳۹۸
ستون چشم وزن عرض طول محل تحویل قیمت ( تومان )
9 3 300 60 200 انبار تهران تماس باکارشناس
9 3 280 60 240 انبار تهران تماس باکارشناس
9 3 360 60 240 انبار تهران تماس باکارشناس
9 3 400 60 240 انبار تهران تماس باکارشناس
13 3 470 60 240 انبار تهران تماس باکارشناس
13 3 550 60 240 انبار تهران تماس باکارشناس
13 3 850 60 240 انبارتهران تماس باکارشناس
13 3 900 60 240 انبارتهران تماس باکارشناس
13 2 920 60 240 انبار تهران تماس باکارشناس
13 3 1100 60 240 انبار تهران تماس باکارشناس

قیمت سیم آرماتوربندی

خرید سیم آرماتوربندی

قیمت سیم مفتولی

خرید سیم مفتولی