قیمت رابیتس

آخرین بروزرسانی -دوشنبه 2 اردیبهشت 1398
ستون چشم وزن عرض طول محل تحویل قیمت ( تومان )
9 3 300 60 200 انبار تهران -
9 3 280 60 240 انبار تهران -
9 3 360 60 240 انبار تهران -
9 3 400 60 240 انبار تهران 7600
13 3 470 60 240 انبار تهران 8000
13 3 550 60 240 انبار تهران 9700
13 3 850 60 240 انبارتهران 11500
13 3 900 60 240 انبارتهران 11700
13 2 920 60 240 انبار تهران 11900
13 3 1100 60 240 انبار تهران 13400

قیمت سیم آرماتوربندی

خرید سیم آرماتوربندی

قیمت سیم مفتولی

خرید سیم مفتولی