نحوه محاسبه وزن ورق

محاسبه وزن ورق= طول * عرض * ضخامت *7.85 / 1000

برای محاسبه وزن ورق با توجه به جرم وزنی 7.8 شما یک مطلب ساده را مد نظر قرار دهید.

در حالت کلی شما باید حجم ورق را به صورت حال ضرب ضخامت (میلیمتر)، عرض ورق (میلیمتر )، طول ورق (متر) را حساب کنید و حاصل را بر 1000 تقسیم نمایید و عدد حاصل را در 7.8 ضرب نمایید .

مثال : وزن ورق به ضخامت 2 میلیمتر و عرض 1000 میلی متر و طول 2000 میلیمتر، چند کیلوگرم می باشد.

حجم ورق برابر است با

4000 = 1000 * 2 * ( 2= طول ورق برحسب متر )

عدد مذکور تقسیم بر 1000 و ضرب در 7.8 وزن آهن را می دهد.

31.2 = 7.8 * 1000 / 4000

جدول وزنی ورق

ضخامت فولاد مبارکه (6 * 1.5) اکسین (6 * 2) کاویان (6 * 1.25)
3 212 * *
4 282 * *
5 353 * *
6 424 * *
8 565 754 471
10 706 942 588
12 848 1130 706
15 1060 1413 883
20 * 1884 1177
25 * 2355 1472
30 * 2826 1766
35 * 3297 *
40 * 3768 *
45 * 4239 *
www.ahanemrooz.com