(031) 95011166 (031) 95011177   (031) 95011188 (031) 95011199

نحوه محاسبه وزن میلگرد

فرمول هر متر لوله: =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰

 =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰

ضخامت برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد :

=۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷

جدول وزنی میلگرد

وزن هر شاخه میلگرد (kg)۸۱۰۱۲۱۴۱۶۱۸۲۰۲۲۲۵۲۸۳۲
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان۴٫۷۴۷٫۳۹۲۱۰٫۶۵۶۱۴٫۵۲۱۸٫۹۶۲۴۲۹٫۶۴۳۵٫۷۶۴۶٫۲۵۷٫۹۶۷۵٫۷۲
وزن میلگرد کویر کاشان۷٫۵۱۱۱۴٫۸۱۹٫۲۲۴٫۶۳۰۳۶۴۶٫۴۵۸٫۵۷۶
وزن میلگرد اهواز۴٫۵۱۰٫۵۱۵۲۰۲۵
وزن میلگرد نیشابور۱۴٫۲ ۱۴٫۶۱۸٫۸ ۱۹٫۲۲۴ ۲۴٫۴۲۹ ۲۹٫۴۳۶ ۳۶٫۴۴۶٫۸ ۴۷٫۲۵۷٫۸ ۵۸٫۵
وزن میلگرد سیرجان۱۰ ۱۰٫۵۱۳ ۱۳٫۴۱۷٫۵۲۲٫۵
وزن میلگرد شاهین بناب۴٫۴۴ ۴٫۶۶۷٫۰۷ ۷٫۳۱۱۰٫۱۹ ۱۰٫۵۴۱۳٫۸۸ ۱۴٫۳۶۱۸٫۲۹ ۱۸٫۷۷۲۳٫۱۶ ۲۳٫۷۶۲۸٫۶۰ ۲۹٫۳۵۳۴٫۵۰ ۳۵٫۴۱۴۴٫۷۵ ۴۵٫۵۷۵۵٫۹۲ ۵۷٫۳۹۷۳٫۰۵ ۷۴٫۹۸
وزن میلگرد ظفر بناب۴٫۲۶٫۲۱۰٫۲۱۳٫۶۱۷٫۳۲۲٫۱۲۸۳۵٫۵۴۵٫۹
وزن میلگرد حسن رود۴٫۷۶٫۹۱۰۱۳٫۷۱۸۲۲٫۹۲۹٫۶
وزن میلگرد آذر فولاد امین۴٫۴۱۷۱۰٫۱۳۱۳٫۹۱۸٫۱۳۲۳۲۸٫۳۳۴٫۲۴۴٫۶۵۶۷۳٫۱
وزن میلگرد میانه۱۴٫۵۱۹۲۴۲۹٫۵۳۶۴۶٫۵
وزن میلگرد امیرکبیر خزر۱۰٫۷ ۱۱٫۱۱۳٫۷ ۱۴٫۲۱۸ ۱۸٫۵۲۴۲۸ ۲۹
وزن میلگرد آریان فولاد۷۱۰۱۴۱۸۲۳۳۰
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش۴٫۵۹۶۷٫۲۸۴۱۰٫۱۵۲۱۳٫۸۶۱۸٫۹۶۲۳٫۲۸۲۸٫۴۳۴٫۴۱۴۴٫۸۸۵۶٫۸۸۷۴٫۴
وزن میلگرد شاهرود۱۸ ۱۹٫۵۲۴ ۲۵۲۹٫۵ ۳۱
وزن میلگرد ارگ تبریز۱۴٫۵۱۸٫۵ ۱۹۲۳ ۲۴۲۹٫۵۳۵ ۳۵٫۵
وزن میلگرد شمس تهران۹٫۵ ۱۰
وزن میلگرد دماوند۱۵۱۷ ۱۸
وزن میلگرد کرمان۱۹
وزن میلگرد الیگودرزکلاف ۵۰۰ کیلوییکلاف ۵۰۰ کیلوییکلاف ۵۰۰کیلویی
وزن میلگرد شیرازکلاف ۳۲۰ کیلوییکلاف ۳۲۰ کیلوییکلاف ۳۲۰ کیلوییکلاف ۳۲۰ کیلویی