نحوه محاسبه وزن میلگرد

فرمول هر متر لوله: =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰

 =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰

ضخامت برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد :

=۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷

جدول وزنی میلگرد

وزن هر شاخه میلگرد (kg) ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۵ ۲۸ ۳۲
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان ۴٫۷۴ ۷٫۳۹۲ ۱۰٫۶۵۶ ۱۴٫۵۲ ۱۸٫۹۶ ۲۴ ۲۹٫۶۴ ۳۵٫۷۶ ۴۶٫۲ ۵۷٫۹۶ ۷۵٫۷۲
وزن میلگرد کویر کاشان ۷٫۵ ۱۱ ۱۴٫۸ ۱۹٫۲ ۲۴٫۶ ۳۰ ۳۶ ۴۶٫۴ ۵۸٫۵ ۷۶
وزن میلگرد اهواز ۴٫۵ ۱۰٫۵ ۱۵ ۲۰ ۲۵
وزن میلگرد نیشابور ۱۴٫۲ ۱۴٫۶ ۱۸٫۸ ۱۹٫۲ ۲۴ ۲۴٫۴ ۲۹ ۲۹٫۴ ۳۶ ۳۶٫۴ ۴۶٫۸ ۴۷٫۲ ۵۷٫۸ ۵۸٫۵
وزن میلگرد سیرجان ۱۰ ۱۰٫۵ ۱۳ ۱۳٫۴ ۱۷٫۵ ۲۲٫۵
وزن میلگرد شاهین بناب ۴٫۴۴ ۴٫۶۶ ۷٫۰۷ ۷٫۳۱ ۱۰٫۱۹ ۱۰٫۵۴ ۱۳٫۸۸ ۱۴٫۳۶ ۱۸٫۲۹ ۱۸٫۷۷ ۲۳٫۱۶ ۲۳٫۷۶ ۲۸٫۶۰ ۲۹٫۳۵ ۳۴٫۵۰ ۳۵٫۴۱ ۴۴٫۷۵ ۴۵٫۵۷ ۵۵٫۹۲ ۵۷٫۳۹ ۷۳٫۰۵ ۷۴٫۹۸
وزن میلگرد ظفر بناب ۴٫۲ ۶٫۲ ۱۰٫۲ ۱۳٫۶ ۱۷٫۳ ۲۲٫۱ ۲۸ ۳۵٫۵ ۴۵٫۹
وزن میلگرد حسن رود ۴٫۷ ۶٫۹ ۱۰ ۱۳٫۷ ۱۸ ۲۲٫۹ ۲۹٫۶
وزن میلگرد آذر فولاد امین ۴٫۴۱ ۷ ۱۰٫۱۳ ۱۳٫۹ ۱۸٫۱۳ ۲۳ ۲۸٫۳ ۳۴٫۲ ۴۴٫۶ ۵۶ ۷۳٫۱
وزن میلگرد میانه ۱۴٫۵ ۱۹ ۲۴ ۲۹٫۵ ۳۶ ۴۶٫۵
وزن میلگرد امیرکبیر خزر ۱۰٫۷ ۱۱٫۱ ۱۳٫۷ ۱۴٫۲ ۱۸ ۱۸٫۵ ۲۴ ۲۸ ۲۹
وزن میلگرد آریان فولاد ۷ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۲۳ ۳۰
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش ۴٫۵۹۶ ۷٫۲۸۴ ۱۰٫۱۵۲ ۱۳٫۸۶ ۱۸٫۹۶ ۲۳٫۲۸ ۲۸٫۴ ۳۴٫۴۱ ۴۴٫۸۸ ۵۶٫۸۸ ۷۴٫۴
وزن میلگرد شاهرود ۱۸ ۱۹٫۵ ۲۴ ۲۵ ۲۹٫۵ ۳۱
وزن میلگرد ارگ تبریز ۱۴٫۵ ۱۸٫۵ ۱۹ ۲۳ ۲۴ ۲۹٫۵ ۳۵ ۳۵٫۵
وزن میلگرد شمس تهران ۹٫۵ ۱۰
وزن میلگرد دماوند ۱۵ ۱۷ ۱۸
وزن میلگرد کرمان ۱۹
وزن میلگرد الیگودرز کلاف ۵۰۰ کیلویی کلاف ۵۰۰ کیلویی کلاف ۵۰۰کیلویی
وزن میلگرد شیراز کلاف ۳۲۰ کیلویی کلاف ۳۲۰ کیلویی کلاف ۳۲۰ کیلویی کلاف ۳۲۰ کیلویی
Edit

قطر لوله قطر لوله ضخامت لوله وزن لوله
1.3 1.2 1 0.5
1.4 1.2 1.25 0.6
1.7 1.3 1.25 0.7