(031) 95011166 (031) 95011177   (031) 95011188 (031) 95011199

نحوه محاسبه وزن میلگرد

فرمول هر متر لوله: =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰

 =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+قطر خارجی+۲/قطرداخلی*۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰

ضخامت برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد :

=۲میل*۶۰(پشت تا پشت لوله)*۱۴۷*ضخامت*قطر بیرونی*۱۴۷

جدول وزنی میلگرد

وزن هر شاخه میلگرد (kg) ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۵ ۲۸ ۳۲
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان ۴٫۷۴ ۷٫۳۹۲ ۱۰٫۶۵۶ ۱۴٫۵۲ ۱۸٫۹۶ ۲۴ ۲۹٫۶۴ ۳۵٫۷۶ ۴۶٫۲ ۵۷٫۹۶ ۷۵٫۷۲
وزن میلگرد کویر کاشان ۷٫۵ ۱۱ ۱۴٫۸ ۱۹٫۲ ۲۴٫۶ ۳۰ ۳۶ ۴۶٫۴ ۵۸٫۵ ۷۶
وزن میلگرد اهواز ۴٫۵ ۱۰٫۵ ۱۵ ۲۰ ۲۵
وزن میلگرد نیشابور ۱۴٫۲ ۱۴٫۶ ۱۸٫۸ ۱۹٫۲ ۲۴ ۲۴٫۴ ۲۹ ۲۹٫۴ ۳۶ ۳۶٫۴ ۴۶٫۸ ۴۷٫۲ ۵۷٫۸ ۵۸٫۵
وزن میلگرد سیرجان ۱۰ ۱۰٫۵ ۱۳ ۱۳٫۴ ۱۷٫۵ ۲۲٫۵
وزن میلگرد شاهین بناب