(031) 95011166 (031) 95011177   (031) 95011188 (031) 95011199

نحوه محاسبه وزن لوله

فرمول هر متر لوله: =ضخامت*قطر بیرونی*۱۶۶*قطر خارجی*۳٫۱۴*۷.۸۵ /۱۰۰۰

** =۱۰۰۰/۲*۷٫۸۶*۶*۳٫۱۴*۵۶/۲+۶۰+ قطر خارجی+۲/ قطرداخلی *۳٫۱۴*۶*۷٫۸۶*۱۰۰۰/ ضخامت

برای محاسبه ی هر شاخه لوله از روشی سریع تر میتوان از فرمول زیر استفاده کرد :

=۲ میل*۶۰ (پشت تا پشت لوله) *۱۴۷* ضخامت * قطر بیرونی* ۱۴۷

جدول وزنی لوله

قطر لوله(inch)قطر لوله (mm)ضخامت لوله (mm)وزن هر متر (kg)
1/221/310.51
1/221/31/250.63
1/221/31/50.74
1/221/320.97
1/221/32/51.21
1/221/331.45
3/426/710.66
3/426/71/250.79
3/426/71/50.96
3/426/721.24
3/426/72/51.52
3/426/731.81