(31) 95011166  (31) 95011188 (31) 95011177  (31) 95011199

لیست قیمت ورق سیاه نازک

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

محصولضخامت (mm)حالتعرضکارخانهمحل تحویلقیمت ( تومان)
ورق سیاه نازک2رول1000مبارکهکارخانه2910
ورق سیاه نازک2رول1250مبارکهکارخانه-
ورق سیاه نازک2رول1250سباکارخانه-
ورق سیاه نازک2/5رول1250مبارکهکارخانه2780
ورق سیاه نازک3رول1500مبارکهکارخانه2790
ورق سیاه نازک4رول1500مبارکهکارخانهتماس

لیست قیمت ورق سیاه ضخیم

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

محصولضخامت (mm)حالتعرضکارخانهمحل بارگیریقیمت ( ریال )
ورق سیاه ضخیم5برش1500مبارکهبنگاه اصفهان-
ورق سیاه ضخیم6برش1500مبارکهبنگاه اصفهان26650
ورق سیاه ضخیم8برش1500مبارکهبنگاه اصفهان25900
ورق سیاه ضخیم10برش1500مبارکهبنگاه اصفهان25950
ورق سیاه ضخیم12برش1150مبارکهبنگاه اصفهان26000
ورق سیاه ضخیم15برش1500مبارکهبنگاه اصفهان25750

ورق رول اهوازی

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

ردیفضخامت (mm)حالتابعاد (CN)کارخانهمحل بارگیریقیمت ( تومان)
12رولمتغیر#کارخانه2895
22/2رولمتغیر#کارخانه2865
32/35رولرول#کارخانه2715
43رولمتغیر#کارخانهتماس با کارشناسان

ورق سیاه کاویان

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

ضخامت (mm)حالتکارخانهمحل بارگیرینوعطولعرضقیمت ( ریال)
8 میلشیتفولاد کاویانانبار اهوازST3761.25 2,410
10 میلشیتفولاد کاویانانبار اهوازST3761.252,430
12 میلشیتفولاد کاویانانبار اهوازST3761.252,430
15 میلشیتفولاد کاویانانبار اهوازST3761.252,430
20 میلشیتفولاد کاویانانبار اهوازST3761.25 2,280
25 میلشیتفولاد کاویانانبار اهوازST3761.25 2,260
30 میلشیتفولاد کاویانانبار اهوازST3761.252,250
35 میلشیتفولاد کاویانانبار اهوازST3761.252,325
40 میلشیتفولاد کاویانانبار اهوازST3761.251,000
45 میلشیتفولاد کاویانانبار اهوازST3761.251,000
50 میلشیتفولاد کاویانانبار اهوازST3761.251,000

ورق سیاه اکسین

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

ضخامتمحصولحالتکارخانهنوعنوعطولعرضقیمت کارخانه ( تومان )
8 میلورق اکسینشیتفولاد اکسینکارخانST3762 2,550
10 میلورق اکسینشیتفولاد اکسینکارخانST37622,550
12 میلورق اکسینشیتفولاد اکسینکارخانST37622,435
15 میلورق اکسینشیتفولاد اکسینکارخانST37622,430
20 میلورق اکسینشیتفولاد اکسینکارخانST37622,345
25 میلورق اکسینشیتفولاد اکسینکارخانST3762 2,265
30 میلورق اکسینشیتکارخانکارخانST37622,235
35 میلورق اکسینشیتکارخانکارخانST37622,245
40 میلورق اکسینشیتکارخانکارخانST37622,255
45 میلورق اکسینشیتکارخانکارخانST37622,295
50 میلورق اکسینشیتکارخانکارخانST3762 2,335