(31) 95011166  (31) 95011188 (31) 95011177  (31) 95011199

قیمت نبشی

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

ردیفسایز نبشی (cm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)واحدمحل تحویلقیمت ( ریال)
1446کیلوگرمبنگاه آهن امروز23800
2436کیلوگرمبنگاه آهن امروز23900
3536کیلوگرمبنگاه آهن امروز23900
4546کیلوگرمبنگاه آهن امروز-
5556کیلوگرمبنگاه آهن امروز23900
6646کیلوگرمبنگاه آهن امروز23800
7666کیلوگرمبنگاه آهن امروز-
8756کیلوگرمبنگاه آهن امروز24800
9766کیلوگرمبنگاه آهن امروز24500
10756کیلوگرمبنگاه آهن امروز24800
11866کیلوگرمبنگاه آهن امروز23700
12776کیلوگرمبنگاه آهن امروز27500
13876کیلوگرمبنگاه آهن امروز23800
14886کیلوگرمبنگاه آهن امروز23900
1510106کیلوگرمبنگاه آهن امروز23700

قیمت ناودانی

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

ردیفسایز ناودانی (cm)طول شاخه (m)واحدمحل تحویلقیمت ( ریال)
186 متریکیلوگرمبنگاه آهن امروز23900
2812 متریکیلوگرمبنگاه آهن امروز23900
3106 متریکیلوگرمبنگاه آهن امروز23900
41012 متریکیلوگرمبنگاه آهن امروز23900
5126 متریکیلوگرمبنگاه آهن امروز23900
61212 متریکیلوگرمبنگاه آهن امروز23900
7146 متریکیلوگرمبنگاه آهن امروز23900
81412 متریکیلوگرمبنگاه آهن امروز23900
91612 متریکیلوگرمبنگاه آهن امروز23900
101212 متریکیلوگرمبنگاه آهن امروز23900
112012 متریکیلوگرمبنگاه آهن امروز23900