(31) 95011166  (31) 95011188 (31) 95011177  (31) 95011199

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد ذوب آهن
سایز
حالت
آنالیز
محل تحویل
کارخانه
واحد
قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد ذوب آهن
32
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
2420
قیمت میلگرد ذوب آهن
12
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
2710
قیمت میلگرد ذوب آهن
14
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
2710
قیمت میلگرد ذوب آهن
16
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
2730
قیمت میلگرد ذوب آهن
18
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
2420
قیمت میلگرد ذوب آهن
20
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
2420
قیمت میلگرد ذوب آهن
22
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
2420
قیمت میلگرد ذوب آهن
25
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
2420
قیمت میلگرد ذوب آهن
28
شاخه آجدار
A3
کارخانه
آهن امروز
کیلوگرم
2420

میلگرد کویر کاشان

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد کویر کاشان
سایزحالت آنالیزمحل تحویل کارخانهواحدقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد کویر کاشان
8شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 22569
قیمت میلگرد کویر کاشان10شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم -
قیمت میلگرد کویر کاشان12شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم -
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۴شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 21927
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۶شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 21927
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱۸شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 21468
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 21468
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۲شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 21468
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۵شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم -
قیمت میلگرد کویر کاشان
۲۸شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 21468
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۰ شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 21468
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۲شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 21468
قیمت میلگرد کویر کاشان
۳۶شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم 21468
قیمت میلگرد کویر کاشان
۴۰شاخه آجدار A3کارخانهکویر کاشان کیلوگرم -

میلگرد قزوین

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد قزوینسایزحالتآنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد قزوین۸شاخه آجدار A2کارخانهقزوینکیلوگرم2320
قیمت میلگرد قزوین۱۰شاخه آجدار A2کارخانهقزوینکیلوگرم2220
قیمت میلگرد قزوین۱۲شاخه آجدار A2کارخانهقزوینکیلوگرم2220

میلگرد پارس آرمان

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد پارس آرمانسایزحالتآنالیزمحل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد پارس آرمان8 شاخه آجدار A2کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 22,050
قیمت میلگرد پارس آرمان۱۰شاخه آجدار A2کارخانه پارس آرمان کیلوگرم 23,250

میلگرد آناهیتا گیلان

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد آناهیتا گیلانسایزحالتآنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۸شاخه آجدار A2کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم ۲٣٦٠٠
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۰شاخه آجدار A2کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم ۲٣٣٠۰
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۲شاخه آجدار A3 کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم ۲٣٣٠۰
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۴ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم ۲٣٣٠۰
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۶شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم ۲٣٣٠۰
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۱۸شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم ۲٣٣٠۰
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم ۲٣٣٠۰
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۲ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم ۲٣٣٠۰
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۵شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم ۲٣٣٠۰
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۲۸شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم ۲٣٣٠۰
قیمت میلگرد آناهیتا گیلان۳۲ شاخه آجدار A3کارخانهآناهیتا گیلان کیلوگرم
۲٣٣٠۰

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد نیشابورسایز حالت آنالیزمحل تحویل کارخانه واحد قیمت (تومان)
قیمت میلگرد نیشابور۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم۲۳۷۰۰
قیمت میلگرد نیشابور۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم۲۳۱۵۰
قیمت میلگرد نیشابور۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم-
قیمت میلگرد نیشابور۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم۲۲۶۰۰
قیمت میلگرد نیشابور۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم۲۲۶۰۰
قیمت میلگرد نیشابور۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم۲۲۶۰۰
قیمت میلگرد نیشابور۲۲شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم۲۲۶۰۰
قیمت میلگرد نیشابور28شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم۲۲۶۰۰
قیمت میلگرد نیشابور32شاخه آجدار A3 کارخانه نیشابور کیلوگرم-

میلگرد نیک صدرا طوس

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد نیک صدرا طوسسایز حالتآنالیزمحل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم23,000
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم22,600
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۶شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم22,600
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۱۸شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم22,600
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم22,600
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۲شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم22,600
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم22,600
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۲۸ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم22,600
قیمت میلگرد نیک صدرا طوس۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانهنیک صدرا طوس کیلوگرم22,600

میلگرد کاوه تیکمه داش

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داشسایزحالت آنالیزمحل تحویل کارخانهواحد قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۸شاخه آجدار A2 کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم23600
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۰شاخه آجدار A2کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم23300
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۰ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم24300
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۲شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم23000
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۴ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم23000
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۶ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم23000
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۱۸شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم23000
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۰ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم23000
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۲شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم23000
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۵ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم23000
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۲۸ شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم23000
قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش۳۲شاخه آجدار A3کارخانه کاوه تیکمه داش کیلوگرم23000

میلگرد آریا ذوب

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد آریا ذوبسایز حالت آنالیزمحل تحویل کارخانهواحد قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد آریا ذوب۱۴شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 22,100
قیمت میلگرد آریا ذوب۱۶شاخه آجدار A3 کارخانه آریا ذوب کیلوگرم 22,100

میلگرد صبا فولاد زاگرس

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرسسایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس12 الی ۲۵ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ٢١٥٥٩
قیمت میلگرد صبا فولاد زاگرس۲۸ الی ۳۲ شاخه آجدار A3 کارخانه صبا فولاد زاگرس کیلوگرم ٢١٠٠٩

میلگرد حسن رود (گیلان)

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحدقیمت ( تومان )
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۸ شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 23,300
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۰ شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 23,050
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۲شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 22,850
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۴شاخه آجدار A2کارخانه حسن رود کیلوگرم 22,750
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 22,750
قیمت میلگرد حسن رود (گیلان)۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه حسن رود کیلوگرم 22,750

میلگرد بردسیر کرمان

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد بردسیر کرمانسایزحالتآنالیزمحل تحویل کارخانه واحد وزنقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۰ شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم --
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۲ شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۰20825
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۴ شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۴ -
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۴ شاخه آجدار A3کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۴21101
قیمت میلگرد بردسیر کرمان۱۶ شاخه آجدار A2کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۱۸20733
قیمت میلگرد بردسیر کرمان25شاخه آجدار A3کارخانه بردسیر کرمان کیلوگرم ۲۳ 21101

میلگرد شاهرود

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد شاهرودسایزحالتآنالیز محل تحویل کارخانهواحدقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد شاهرود12شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ٢۳۵۵۰
قیمت میلگرد شاهرود14شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ٢۲۷۵٠
قیمت میلگرد شاهرود16شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ٢۲۷۵٠
قیمت میلگرد شاهرود18شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ٢۲۷۵٠
قیمت میلگرد شاهرود20شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ٢۲۷۵٠
قیمت میلگرد شاهرود22شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ٢۲۷۵٠
قیمت میلگرد شاهرود25شاخه آجدار A3 کارخانه شاهرود کیلوگرم ٢۲۷۵٠

میلگرد درپاد تبریز

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد درپاد تبریزسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانه واحدقیمت (تومان)
قیمت میلگرد درپاد تبریز۸شاخه آجدار A2 کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم ۲۳۶۰
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم ۲۳۳۰
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۲ شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم ۲۳۰۰
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۴شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم ۲۳۰۰
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۶شاخه آجدار A2کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم ۲۳۰۰
قیمت میلگرد درپاد تبریز۱۸شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم ۲۳۰۰
قیمت میلگرد درپاد تبریز۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم ۲۳۰۰
قیمت میلگرد درپاد تبریز۲۲ شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم ۲۳۰۰
قیمت میلگرد درپاد تبریز۲۵ شاخه آجدار A3کارخانهدرپاد تبریز کیلوگرم ۲۳۰۰

میلگرد پرشین فولاد

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد پرشین فولادسایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانهواحدقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۰ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 24,000
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 24,000
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 22,500
قیمت میلگرد پرشین فولاد۱۸شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 22,500
قیمت میلگرد پرشین فولاد۲۰شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 22,500
قیمت میلگرد پرشین فولاد۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 22,500
قیمت میلگرد پرشین فولاد۲۵شاخه آجدار A3 کارخانه پرشین فولاد کیلوگرم 22,500

میلگرد سیرجان

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد سیرجانسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانهواحدوزن قیمت (تومان)
قیمت میلگرد سیرجان۱۰شاخه آجدار A2 کارخانهسیرجانکیلوگرم۶.۸ الی ۷ ۲۴۰۰
قیمت میلگرد سیرجان۱۲ شاخه آجدار A2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۹.۵ الی ۱۰ ۲۳۷۰
قیمت میلگرد سیرجان۱۴شاخه آجدار A2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۱۳ الی ۱۳.۲ ۲۳۶۰
قیمت میلگرد سیرجان۱۶ شاخه آجدار A2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۱۷۲۳۶۰
قیمت میلگرد سیرجان۱۸ شاخه آجدار A2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۲۱.۵ ۲۳۶۰
قیمت میلگرد سیرجان۲۰ شاخه آجدار A2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۲۷ ۲۳۶۰
قیمت میلگرد سیرجان۲۲ شاخه آجدار A2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۲۳۶۰
قیمت میلگرد سیرجان۲۵ شاخه آجدار A2 - A3کارخانهسیرجانکیلوگرم۲۳۶۰

میلگرد ظفر بناب

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد ظفر بنابسایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحدقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد ظفر بناب۸ شاخه آجدار A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 21600
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۰ شاخه آجدار A2 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 21400
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 21050
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۴ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 21050
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 21050
قیمت میلگرد ظفر بناب۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 21050
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۰شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 21050
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۲شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 21050
قیمت میلگرد ظفر بناب۲۵شاخه آجدار A3 کارخانه ظفر بناب کیلوگرم 21050

میلگرد ارگ تبریز

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد ارگ تبریزسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد ارگ تبریز16شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۳ 21,800
قیمت میلگرد ارگ تبریز18شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۱۸ 21,800
قیمت میلگرد ارگ تبریز20شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۲۹21,800
قیمت میلگرد ارگ تبریز22شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۳۴21,800
قیمت میلگرد ارگ تبریز25شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۴ الی ۴۵ 21,800
قیمت میلگرد ارگ تبریز28شاخه آجدار A3 کارخانه ارگ تبریز کیلوگرم ۴۹ -

میلگرد سیادن ابهر

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد سیادن ابهرسایز حالتآنالیز محل تحویل کارخانهواحد قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد سیادن ابهر۸ شاخه آجدار A2 کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 23,200
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۰شاخه آجدار A2کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 21800
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۴شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 22000
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۶شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 22000
قیمت میلگرد سیادن ابهر۱۸شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 22000
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۰ شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 22000
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۲ شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 22000
قیمت میلگرد سیادن ابهر۲۵ شاخه آجدار A3کارخانهسیادن ابهر کیلوگرم 22000

میلگرد شاهین بناب

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد شاهین بناب
سایز
سایز
کارخانه
قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد شاهین بناب
8
A2
شاهین بناب
21835
قیمت میلگرد شاهین بناب
10
A2
شاهین بناب
21560
قیمت میلگرد شاهین بناب
12
A3
شاهین بناب
21285
قیمت میلگرد شاهین بناب
14
A3
شاهین بناب
21285
قیمت میلگرد شاهین بناب
16
A3
شاهین بناب
21285
قیمت میلگرد شاهین بناب
32
A3
شاهین بناب
21285
قیمت میلگرد شاهین بناب
20
A3
شاهین بناب
21285
قیمت میلگرد شاهین بناب
22
A3
شاهین بناب
21285
قیمت میلگرد شاهین بناب
25
A3
شاهین بناب
21285
قیمت میلگرد شاهین بناب
28
A3
شاهین بناب
21285

قیمت میلگرد شاهین بناب
10
A3
شاهین بناب
21285

میلگرد بافق یزد

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد بافق یزد
سایز آنالیز کارخانه قیمت ( تومان )
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۰ A3 بافق یزد 2500
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۲ A3 بافق یزد 2400
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۴A3 بافق یزد 2330
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۶A3 بافق یزد 2330
قیمت میلگرد بافق یزد
۱۸A3 بافق یزد 2300
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۰A3 بافق یزد 2300
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۲ A3 بافق یزد 2300
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۵ A3 بافق یزد 2300
قیمت میلگرد بافق یزد
۲۸ A3 بافق یزد 2300
قیمت میلگرد بافق یزد
۳۲ A3 بافق یزد 2300

میلگرد روهینا دزفول

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد روهینا دزفول
سایز آنالیز کارخانه قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۸ A2روهینا دزفول -
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۰A2روهینا دزفول -
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۲ A3 روهینا دزفول -
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۴A3 روهینا دزفول 23,000
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۶A3 روهینا دزفول 23,000
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۱۸A3 روهینا دزفول 23,000
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۰A3 روهینا دزفول 23,000
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۲A3 روهینا دزفول 23,000
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۲۵ A3 روهینا دزفول 23,000
قیمت میلگرد روهینا دزفول
۳۲ A3 روهینا دزفول 23,000

میلگرد هیربد زرندیه

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد هیربد زرندیهسایزآنالیز کارخانهقیمت ( ریال)
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۸A2هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۰A2هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۲A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۴A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۶A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۱۸A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۰A3 هیربد زرندیه
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۲A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۵A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۸A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۳۲A3 هیربد زرندیه -
قیمت میلگرد هیربد زرندیه۲۵A4 هیربد زرندیه -

میلگرد آریان فولاد

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۰.۲۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸.۸۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۳.۹۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۹.۴۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۳۵.۴۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۵شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۶ -

میلگرد یزد (احرامیان)

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)سایز حالت آنالیز محل تحویل کارخانه واحد وزن قیمت ( ریال)
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۰.۲۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۶ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۱۸.۸۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۱۸ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۳.۹۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۰ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۲۹.۴۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۲ شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۳۵.۴۰۰ -
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)۲۵شاخه آجدار A3 کارخانه یزد کیلوگرم ۴۶ -